Uchwała Nr XXII/106/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2009 ro... 

 
 

Uchwała Nr XXII/106/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXII/106/2009

*************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/107/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2009 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok w Gminie Godzianów

Uchwała Nr XXII/107/2009

**************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/108/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2009 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki przyznawania pozostałych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę

Uchwała Nr XXII/108/2009

************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/109/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2009 roku, w sprawie przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla Wójta Gminy Godzianów

Uchwała Nr XXII/109/2009

*************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/110/2009 Rady Gminy Godzianów  z dnia 27 lutego 2009 roku, w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Godzianów

Uchwała Nr XXII/110/2009

Załącznik do Uchwały

*************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/111/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2009 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry

Uchwała Nr XXIII/111/2009

************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/112/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2009 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/106/09 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXIII/112/2009

************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/113/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2009 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXIII/113/09

************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIV/114/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Godzianów

Uchwała Nr XXIV/114/09

************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIV/115/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godzianów za 2008 rok

Uchwała Nr XXIV/115/09

************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/116/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 czerwca 2009 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXV/116/09

************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/117/2009 Rady Gminy Godzianow z dnia 26 czerwca 2009 roku, w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Skierniewicakim i Gminą maków dotyczącego wspólnej realizacji projektu: "Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach Święte i Płyćwia" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

Uchwała Nr XXV/117/09

*************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/118/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 czerwca 2009 roku, w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 Uchwała Nr XXV/118/09

*************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVII/119/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2009 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009.

Uchwała Nr XXVII/119/09

*************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVII/120/2009 Rady Gminy Godzianow z dnia 31 sierpnia 2009 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Kawęczyn

Uchwała Nr XXVII/120/09

**************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVIII/121/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 września 2009 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXVIII/121/09

**************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVIII/122/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 września 2009 roku, w spraiwe zatwierdzenia projektu pod nazwą: "Nowoczesna szkoła wspierająca rozwój ucznia-program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z ZSO Godzianów" Nr WND-POKL 09.01.02-10-069/09 w ramqach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr XXVIII/122/09

*************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVIII/123/2009 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 września 2009 roku, w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą "Unia europejska naszą szansą na lepszą edukację" Nr WND-POKL 09.01.01.-10-008/09 w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 Uchwała Nr XXVIII/123/09

*************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIX/124/09 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 października 2009 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXIX/124/09

************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/125/09 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2009 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXX/125/09

************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/126/09 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2009 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXX/126/09

***********************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/127/09 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2009 roku, w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXX/127/09

***********************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/128/09 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2009 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Godzianów

Uchwała Nr XXX/128/09

***********************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/129/09 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2009 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Wójta Gminy celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

Uchwała Nr XXX/129/09

**********************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXI/130/09 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2009 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXI/130/09

***********************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXI/131/09 rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2009 roku, w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku

Uchwała Nr XXXI/131/09

**********************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXI/132/09 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2009 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Godzianów działki z przeznaczeniem na boisko sportowe w miejscowości Godzianów

Uchwała Nr XXXI/132/09

*********************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXI/133/09 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2009 roku, w sprawie zamiaru likwidacji Domu Kultury w Godzianowie,

Uchwała Nr XXXI/133/09

 

 

Liczba odwiedzin : 969
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2009-10-06 11:25:15
Czas publikacji: 2009-10-06 11:25:15
Data przeniesienia do archiwum: 2099-01-01