Uchwała Nr XIII/55/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 stycznia 2008 rok... 

 
 

Uchwała Nr XIII/55/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 stycznia 2008 roku, w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr XIII/55/08

**********************************************************************

Uchwała Nr XIII/56/08 rady Gminy Godzianów z dnia 18 stycznia 2008 roku, w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/50/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

Uchwała Nr XIII/56/08

**********************************************************************

Uchwała Nr XIII/57/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 stycznia 2008 roku, w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oswiadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr XIII/57/08

*********************************************************************

Uchwała Nr XIII/58/08 rady Gminy Godzianów z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i Rodziną w Gminie Godzianów

Uchwała Nr XIII/58/08

********************************************************************

Uchwała Nr XIII/59/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 stycznia 2008 roku, w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Godzianów w latach 2008-2013

Uchwała Nr XIII/59/08

*********************************************************************

Uchwała Nr XIII/60/08 rady Gminy Godzianów z dnia 18 stycznia 2008 roku, w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla określenia wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych Gminy Godzianów

Uchwała Nr XIII/60/08

*********************************************************************

Uchwała Nr XIII/61/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 stycznia 2008 roku, w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr XIII/61/08

*********************************************************************

Uchwała Nr XIII/62/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 stycznia 2008 roku, w sprawie powołania Skarbnika Gminy Godzianów

Uchwała Nr XIII/62/08

 *******************************************************************

Uchwała Nr XIV/63/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

Uchwała Nr XIV/63/08

Załąćznik Nr 1 do Uchwały

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Załącznik Nr 4 do Uchwały

Załącznik Nr 5 do Uchwały

Załącznik Nr 6 do Uchwały

Załącznik Nr 7 do uchwały

Załącznik Nr 8 do Uchwały

Załącznik Nr 9 do Uchwały

Załącznik Nr 10 do Uchwały

Załącznik Nr 11 do Uchwały

Załącznik Nr 12 do Uchwały

***********************************************************************

 Uchwała Nr XIV/64/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2008 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr I/5/06 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2006 roku, w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Uchwała Nr XIV/64/08

*************************************************************************

Uchwała Nr XIV/65/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2008 roku, w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Godzianów za 2007 rok

Uchwała Nr XIV/65/08

**************************************************************************

Uchwała Nr XIV/66/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2008 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomani i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 rok w Gminie Godzianów

Uchwała Nr XIV/66/08

*************************************************************************

 Uchwała Nr XIV/68/08 rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2008 roku, w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/55/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 stycznia 2008 roku, w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr XIV/68/08

****************************************************************************

Uchwała Nr XIV/69/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2008 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XIV/69/08

*****************************************************************************

Uchwała Nr XIV/70/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2008 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XIV/70/08

******************************************************************************

Uchwała Nr XIV/71/08 rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2008 roku, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na lata 2008-2012

UIchwała Nr XIV/71/08

********************************************************************************

Uchwała Nr XIV/72/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2008 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 208.221 zł. na pokrycie deficytu budżetowego

Uchwała Nr XIV/72/08

*******************************************************************************

Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Godzianów z dnjia 26 marca 2008 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiego na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry

Uchwała Nr XIV/73/08

 ******************************************************************************

Uchwała Nr XV/74/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 kwietnia 2008 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godzianów za 2007 rok

Uchwała Nr XV/74/08

******************************************************************************

Uchwała Nr XV/75/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 kwietnia 2008 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki przyznawania pozostałych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę

Uchwała Nr XV/75/08

*****************************************************************************

Uchwała Nr XVI/76/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XVI/76/08

*****************************************************************************

Uchwała Nr XVII/77/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 czerwca 2008 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/70/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2008 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XVII/77/08

******************************************************************************

Uchwała Nr XVII/78/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 czerwca 2008 roku, w sprawie ustalenia najniższego wyunagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla określenia wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie

Uchwała Nr XVII/78/08

******************************************************************************

Uchwała Nr XVII/79/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 czerwca 2008 roku, w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr XVII/79/08    

*****************************************************************************

Uchwała Nr XVII/80/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 czerwca 2008 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Uchwała Nr XVII/80/08

****************************************************************************

Uchwała Nr XVII/81/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 czerwca 2008 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu deficytowego w kwcoie 200.000 zł. na pokrycie deficytu budżetowego

Uchwała Nr XVII/81/08

****************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/82/08 rady Gminy Godzianów z dnia 29 sierpnia 2008 roku, w sprawie przystąpienia Gminy Godzianów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"

Uchwała Nr XVIII/82/08

****************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/83/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 sierpnia 2008 roku, w sprawie ogólnych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Godzianów

 Uchwała Nr XVIII/83/08

*****************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/84/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku Ośrodka Zdrowia w godzianowie na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej

Uchwała Nr XVIII/84/08

****************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/85/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 sierpnia 2008 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008.

Uchwała Nr XVIII/85/08

*****************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/86/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 sierpnia 2008 roku, w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatków, przypadających Gminie Godzianów lub jej jednostkom organizacyjnym

Uchwała Nr XVIII/86/08

*****************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/87/08 Rady Gminy Godzianówz dnia 29 sierpnia 2008 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, przynależnych, znajdujących się w budynku Domu Nauczyciela nr 167B oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/87/08

******************************************************************************

Uchwała Nr XIX/88/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 października 2008 roku, w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała Nr XIX/88/08

******************************************************************************

Uchwała Nr XIX/89/08 rady Gminy Godzianów z dnia 30 października 2008 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Uchwała Nr XIX/89/08

******************************************************************************

Uchwała Nr XIX/90/08 rady Gminy Godzianów z dnia 30 października 2008 roku, w sprawie ustalenia najniższego zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla określenia wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych Gminy Godzianów

Uchwała Nr XIX/90/08

*******************************************************************************

Uchwała Nr XIX/91/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVIII/83/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie ogólnych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Godzianów

Uchwała Nr XIX/91/08

 *******************************************************************************

Uchwała Nr XIX/92/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 października 2008 roku, w sprawioe zatwierdzenia projektu pod nazwą "Przedszkolaki uczą się!" Nr WND-POKL 09.01.01-10-024/08 w ramach działania "Wyrównnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Priorytet IX Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013.

uchwała Nr XIX/92/08

********************************************************************************

Uchwała Nr XIX/93/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 października 2008 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Domu Nauczyciela nr 167 oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr XIX/93/08

********************************************************************************

Uchwała Nr XX/94/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 listopada 2008 roku, w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Uchwała Nr XX/94/08

********************************************************************************

Uchwała Nr XX/95/08 rady Gminy Godzianów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie okreśelnia wysokości podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XX/95/08

*********************************************************************************

Uchwała Nr XX/96/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 listopada 2008 roku, w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XX/96/08

**********************************************************************************

Uchwała Nr XX/97/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 listopada 2008r ouk, w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XX/97/08

**********************************************************************************

Uchwała Nr XX/98/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 listopada 2008 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Uchwała Nr XX/98/08

**********************************************************************************

Uchwała Nr XXI/99/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Uchwała Nr XXI/99/08

***********************************************************************************

Uchwała Nr XXI/100/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Godzianów

Uchwała Nr XXI/100/08

*********************************************************************************

Uchwała Nr XXI/101/08 Rady Gminy Godzianow z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężmnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

 Uchwała Nr XXI.101.08

**********************************************************************************

Uchwała  Nr XXI/102/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki przyznawania pozostałych składników wynagrodzenia dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach o przedszkolach prowadzonych przez Gminę

 Uchwała Nr XXI/102/08

***********************************************************************************

Uchwała Nr XXI/103/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczmego w 2009 roku

Uchwała Nr XXI.103.08

***********************************************************************************

Uchwała Nr XXI/104/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/95/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI.104.08

***********************************************************************************

Uchwała Nr XXI/105/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/84/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku Ośrodka Zdrowia w Godzianowie na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej

Uchwała Nr XXI.105.08

 

Liczba odwiedzin : 1234
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2008-03-10 11:57:05
Czas publikacji: 2008-03-10 11:57:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak