Uchwały - 2018 rok 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXII/170/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godzianów na 2018 rok

Data: 2018-03-26 11:33:51 Rozmiar: 532.31k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/171/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Gminy Godzianów na 2018 rok

Data: 2018-03-23 13:22:47 Rozmiar: 267.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/172/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018

Data: 2018-03-23 13:15:36 Rozmiar: 2.03M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/173/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku

Data: 2018-03-23 13:14:27 Rozmiar: 65.38k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/174/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych do gminnego zasoby nieruchomości

Data: 2018-03-23 13:13:51 Rozmiar: 65.17k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/175/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości

Data: 2018-03-23 13:12:59 Rozmiar: 65.77k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/176/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku

Data: 2018-03-23 13:11:52 Rozmiar: 63.89k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/178/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Data: 2018-03-23 13:10:59 Rozmiar: 1.62M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/179/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego

Data: 2018-03-22 12:55:56 Rozmiar: 99.71k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/180/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Lnisno oraz określenia terminu ich przeprowadzenia

Data: 2018-03-22 12:54:15 Rozmiar: 74.77k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/181/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry

Data: 2018-03-22 12:02:18 Rozmiar: 66.35k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/182/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Godzianów

Data: 2018-03-22 11:24:30 Rozmiar: 110.48k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/183/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wynzaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Data: 2018-03-23 13:45:10 Rozmiar: 237.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/184/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie podziału Gminy Godzianów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Data: 2018-03-23 13:44:59 Rozmiar: 378.09k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/185/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie podziału Gminy Godzianów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Data: 2018-03-23 13:46:36 Rozmiar: 244.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/186/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów na rok 2018

Data: 2018-03-23 13:48:02 Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/187/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-03-23 13:49:18 Rozmiar: 870.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/188/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 maja 2018 roku, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi KBU Sp. z o.o. z siedzibąw Krakowie Plac na Groblach 21/D 31-101 Kraków wraz z odpowiedzią na skargę

Data: 2018-05-22 12:26:04 Rozmiar: 169.19k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/189/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 maja 2018 roku, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych

Data: 2018-05-22 12:27:51 Rozmiar: 206.6k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/190/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 maja 2018 roku, w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Godzianów oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Data: 2018-05-22 12:30:31 Rozmiar: 226.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/191/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 maja 2018 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 900.000 zł.

Data: 2018-05-22 12:31:36 Rozmiar: 95.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/192/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 maja 2018 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-05-22 12:32:25 Rozmiar: 915.34k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/193/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Godzianów za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017

Data: 2018-07-06 08:29:56 Rozmiar: 120.66k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/194/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godzianów za 2017 rok

Data: 2018-07-06 08:31:07 Rozmiar: 103.46k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/195/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Biblioteki w Godzianowie za 2017 rok

Data: 2018-07-06 08:33:35 Rozmiar: 726.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/196/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniacych stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Godzianów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Data: 2018-07-06 08:36:15 Rozmiar: 346.9k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/197/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Data: 2018-07-06 08:40:22 Rozmiar: 192.54k Format: .pdf Pobierz

uchwała Nr XXXV/198/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/190/18 Rady Gminy Godzianów w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnych do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Godzianów oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Data: 2018-07-06 08:44:02 Rozmiar: 166.69k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/199/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Godzianów

Data: 2018-07-06 08:45:15 Rozmiar: 192.62k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/200/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Data: 2018-07-06 08:46:31 Rozmiar: 189.73k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/201/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Godzianów

Data: 2018-07-06 08:47:42 Rozmiar: 132.52k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/202/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Godzianów

Data: 2018-07-06 08:48:50 Rozmiar: 124.01k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/203/18 rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-07-06 08:49:36 Rozmiar: 1.01M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/204/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 lipca 2018 roku, w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXV/203/18 rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-08-22 10:56:25 Rozmiar: 331.16k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/205/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 lipca 2018 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-08-22 10:57:35 Rozmiar: 817.13k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/206/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 lipca 2018 roku, w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu "Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Godzianów" Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Data: 2018-08-22 10:59:10 Rozmiar: 1.81M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/207/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 lipca 2018 roku, zmieniająca uchwałę nr XXXV/200/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Data: 2018-08-22 11:01:08 Rozmiar: 157.18k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 199
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Trojan Krystyna
Czas wytworzenia: 2018-02-08 11:14:36
Czas publikacji: 2018-08-22 10:51:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak