Uchwały - 2018 rok 

 
 

 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXII/170/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godzianów na 2018 rok

Data: 2018-03-16 10:24:58 Rozmiar: 532.31k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/171/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Gminy Godzianów na 2018 rok

Data: 2018-03-16 10:49:29 Rozmiar: 267.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/172/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018

Data: 2018-03-16 10:49:29 Rozmiar: 2.03M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/173/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku

Data: 2018-03-16 10:49:29 Rozmiar: 65.38k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/174/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych do gminnego zasoby nieruchomości

Data: 2018-03-16 10:49:29 Rozmiar: 65.17k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/175/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości

Data: 2018-03-16 10:49:29 Rozmiar: 65.77k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/176/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku

Data: 2018-03-16 10:49:29 Rozmiar: 63.89k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/178/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Data: 2018-03-16 10:49:29 Rozmiar: 1.62M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/179/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego

Data: 2018-03-16 10:49:29 Rozmiar: 99.71k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/180/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Lnisno oraz określenia terminu ich przeprowadzenia

Data: 2018-03-16 10:49:29 Rozmiar: 74.77k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/181/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry

Data: 2018-03-16 10:49:29 Rozmiar: 66.35k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/182/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Godzianów

Data: 2018-03-22 11:16:37 Rozmiar: 110.48k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/183/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wynzaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Data: 2018-03-23 13:37:41 Rozmiar: 237.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/184/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie podziału Gminy Godzianów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Data: 2018-03-23 13:37:41 Rozmiar: 378.09k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/185/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie podziału Gminy Godzianów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Data: 2018-03-23 13:37:41 Rozmiar: 244.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/186/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów na rok 2018

Data: 2018-03-23 13:37:41 Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/187/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-03-23 13:37:41 Rozmiar: 870.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/188/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 maja 2018 roku, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi KBU Sp. z o.o. z siedzibąw Krakowie Plac na Groblach 21/D 31-101 Kraków wraz z odpowiedzią na skargę

Data: 2018-05-22 12:21:09 Rozmiar: 169.19k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/189/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 maja 2018 roku, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych

Data: 2018-05-22 12:21:09 Rozmiar: 206.6k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/190/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 maja 2018 roku, w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Godzianów oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Data: 2018-05-22 12:21:09 Rozmiar: 226.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/191/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 maja 2018 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 900.000 zł.

Data: 2018-05-22 12:21:09 Rozmiar: 95.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/192/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 maja 2018 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-05-22 12:21:09 Rozmiar: 915.34k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/193/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Godzianów za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017

Data: 2018-07-06 08:23:56 Rozmiar: 120.66k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/194/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godzianów za 2017 rok

Data: 2018-07-06 08:23:56 Rozmiar: 103.46k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/195/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Biblioteki w Godzianowie za 2017 rok

Data: 2018-07-06 08:23:56 Rozmiar: 726.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/196/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniacych stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Godzianów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Data: 2018-07-06 08:23:56 Rozmiar: 346.9k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/197/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Data: 2018-07-06 08:23:56 Rozmiar: 192.54k Format: .pdf Pobierz

uchwała Nr XXXV/198/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/190/18 Rady Gminy Godzianów w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnych do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Godzianów oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Data: 2018-07-06 08:23:56 Rozmiar: 166.69k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/199/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Godzianów

Data: 2018-07-06 08:23:56 Rozmiar: 192.62k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/200/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Data: 2018-07-06 08:23:56 Rozmiar: 189.73k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/201/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Godzianów

Data: 2018-07-06 08:23:56 Rozmiar: 132.52k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/202/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Godzianów

Data: 2018-07-06 08:23:56 Rozmiar: 124.01k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXV/203/18 rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-07-06 08:23:56 Rozmiar: 1.01M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/204/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 lipca 2018 roku, w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXV/203/18 rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-08-22 10:51:08 Rozmiar: 331.16k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/205/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 lipca 2018 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-08-22 10:51:08 Rozmiar: 817.13k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/206/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 lipca 2018 roku, w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu "Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Godzianów" Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Data: 2018-08-22 10:51:08 Rozmiar: 1.81M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/207/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 lipca 2018 roku, zmieniająca uchwałę nr XXXV/200/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Data: 2018-08-22 10:51:08 Rozmiar: 157.18k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVII/208/18 rady Gminy Godzianów z dnia 24 września 2018 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-11-05 12:58:37 Rozmiar: 1.18M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVII/209/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 września 2018 roku, w sprawie Statutu Gminy Godzianów

Data: 2018-11-05 12:52:35 Rozmiar: 3.23M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVII/210/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 września 2018 roku, w sprawie uchwalenia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisynej dla Gminy Godzianów na lata 2018-2022 - załącznik do uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy w Godzianowie

Data: 2018-11-05 12:58:37 Rozmiar: 76.16k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 października 2018 roku, w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Data: 2018-11-06 08:40:42 Rozmiar: 2.5M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVIII/212/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 października 2018 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-11-06 08:40:42 Rozmiar: 1.39M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVIII/213/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 października 2018 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/179/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego

Data: 2018-11-06 08:40:42 Rozmiar: 176.67k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 listopada 2018 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Godzianów

Data: 2018-11-27 15:05:59 Rozmiar: 107.7k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 listopada 2018 roku, w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Godzianów

Data: 2018-11-27 15:05:59 Rozmiar: 109.51k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 listopada 2018 roku, w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godzianów

Data: 2018-11-27 15:05:59 Rozmiar: 134.77k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 listopada 2018 roku, w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Godzianów

Data: 2018-11-27 15:05:59 Rozmiar: 125.8k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 listopada 2018, w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów

Data: 2018-11-27 15:05:59 Rozmiar: 240.85k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr I/6/2018 rady Gminy Godzianów z dnia 20 listopada 2018 roku, w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu dzialania Komisji Rozwoju i Edukacji

Data: 2018-11-27 15:05:59 Rozmiar: 296.26k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 listopada 2018 roku, w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Godzianów

Data: 2018-11-27 15:05:59 Rozmiar: 228.83k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 listopada 2018 roku, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Data: 2018-12-12 09:40:08 Rozmiar: 151.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 listopada 2018 roku, w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2019 rok

Data: 2018-12-12 09:40:08 Rozmiar: 164.37k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 listopada 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres do 4 lat w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych najemców

Data: 2018-12-12 09:40:08 Rozmiar: 207.57k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/11/18 rady Gminy Godzianów z dnia 30 listopada 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres do 4 lat w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego najemcy

Data: 2018-12-12 09:40:08 Rozmiar: 211.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 listopada 2018 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/177/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów

Data: 2018-12-12 12:17:50 Rozmiar: 204.77k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 listopada 2018 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-12-12 09:40:08 Rozmiar: 2.43M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 listopada 2018 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/179/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w banku Gospodarstwa Krajowego, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/123/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 października 2018 roku

Data: 2018-12-12 09:40:08 Rozmiar: 218.29k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 listopada 2018 roku, w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia dzialalności pożytku publicznego na rok 2019"

Data: 2018-12-12 09:40:08 Rozmiar: 2.8M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 listopada 2018 roku, w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Data: 2018-12-12 09:40:08 Rozmiar: 222.63k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 grudnia 2018 roku,w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Byczki w przedmiocie projektu statutu sołectwa

Data: 2018-12-21 12:12:36 Rozmiar: 480.71k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 grudnia 2018 roku,w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Godzianów w przedmiocie projektu statutu sołectwa

Data: 2018-12-21 12:12:36 Rozmiar: 483.68k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 grudnia 2018 roku,w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kawęczyn w przedmiocie projektu statutu sołectwa

Data: 2018-12-21 12:12:36 Rozmiar: 485.76k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 grudnia 2018 roku,w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lnisno w przedmiocie projektu statutu sołectwa

Data: 2018-12-21 12:12:36 Rozmiar: 483.19k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 grudnia 2018 roku,w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Płyćwia w przedmiocie projektu statutu sołectwa

Data: 2018-12-21 12:12:36 Rozmiar: 482.95k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 grudnia 2018 roku,w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zapady w przedmiocie projektu statutu sołectwa

Data: 2018-12-21 12:12:36 Rozmiar: 483.16k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie okreśelnia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnosciowych dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"

Data: 2018-12-27 14:19:59 Rozmiar: 233.47k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"

Data: 2018-12-27 14:19:59 Rozmiar: 231.5k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"

Data: 2018-12-27 14:19:59 Rozmiar: 649.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Godzianów

Data: 2018-12-27 14:19:59 Rozmiar: 4.55M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/177/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów

Data: 2019-01-04 14:36:12 Rozmiar: 209.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/28/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-12-27 14:19:59 Rozmiar: 1.39M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 416
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Rosińska Agnieszka
Czas wytworzenia: 2018-02-08 11:14:36
Czas publikacji: 2019-01-04 14:36:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak