Uchwały - 2017 rok 

 
 

Uchwała Nr XXIII/126/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXIII/126/17

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/127/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w AGminie Godzianów na lata 2017-2021"

Uchwała Nr XXIII/127/17

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/128/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów

Uchwała Nr XXIII/128/17

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/129/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/129/17

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/130/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Godzianów

Uchwała nr XXIII/130/17

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIV/131/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 marca 2017 roku, zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Godzianów Nr XXII/122/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rom 2017

Uchwała Nr XXIV/131/17

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIV/132/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów

Uchwała Nr XXIV/132/17

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIV/133/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXIV/133/17

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIV/134/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godzianów

Uchwała Nr XXIV/134/17

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIV/135/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie Statutu Gminy Godzianów

Uchwała Nr XXIV/135/17

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIV/136/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV/136/17

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIV/137/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

Uchwała nr XXIV/137/17

******************************************************************************************************************************
Uchwała Nr XXV/138/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 maja 2017 roku, w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreracji i Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzianowie w jedną instytucję kultury

Uchwała Nr XXV/138/17

*****************************************************************************************************************************
Uchwała Nr XXV/139/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 maja 2017 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/139/17

*****************************************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/140/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Płyćwia oraz określenia terminu ich przeprowadzenia

Uchwała Nr XXVI/140/17

*****************************************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/141/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzianowie za 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/141/17

*****************************************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/142/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godzianowie za 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/142/17

******************************************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/143/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Godzianów za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2016

Uchwała Nr XXVI/143/17

******************************************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/144/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2017 roku, w sprawie udzielenia absoluterium Wójtowi Gminy Godzianów za 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/144/17

*****************************************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/145/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów

Uchwała Nr XXVI/145/17

*****************************************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/146/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2017 roku, w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godzianów"

Uchwała Nr XXVI/146/17

*****************************************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/147/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/147/17

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVII/148/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 lipca 2017 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/148/17

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVIII/149/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 sierpnia 2017 roku, w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXVIII/149/17

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVIII/150/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 sierpnia 2017 roku, w sprawie zatwierdzenua taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XXVIII/150/17

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVIII/151/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 sierpnia 2017 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne położonej w obrębie wsi Godzianów oznaczonej numerem działki 639/4

Uchwała Nr XXVIII/151/17

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIX/152/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 września 2017 roku, w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Godzianowie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Godzianowie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie

Uchwała Nr XXIX/152/17

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIX/153/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 września 2017 roku, w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lniśnie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lniśnie

Uchwała Nr XXIX/153/17

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIX/154/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 września 2017 roku, w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr XXIX/154/17

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIX/155/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 września 2017 roku, w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Gminy Godzianów

Uchwała Nr XXIX/155/17

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIX/156/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 września 2017 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/156/17

****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIX/157/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 września 2017 roku, w sprawie określenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Uchwała Nr XXIX/157/17

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIX/158/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 września 2017 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk

Uchwała Nr XXIX/158/17

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/159/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2017 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XXX/159/17

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/160/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2017 roku, w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Godzianów

Uchwała Nr XXX/160/17

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/161/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2017 roku, w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia dzialalności pożytku publicznego na rok 2018"

Uchwała Nr XXX/161/17

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/162/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2017 roku, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXX/162/17

****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/163/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2017 roku, w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/163/17

****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/164/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2017 roku, uchylająca uchwałę Nr XI/44/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr XXX/164/17

****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/165/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2017 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XXX/165/17

****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/166/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2017 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/166/17

****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXI/167/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 grudnia 2017 roku, zmieniająca uchwałę rady Gminy Godzianów Nr XXIV/131/17 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017

Uchwała Nr XXXI/167/17

****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXI/169/17 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/169/17

****************************************************************************************************************************

 

Liczba odwiedzin : 466
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2017-02-07 08:15:27
Czas publikacji: 2018-01-05 13:41:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak