Uchwały - 2016 

 
 

Uchwała Nr  XIV/67/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzianowie i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godzianowie

Uchwała Nr XIV/67/16

************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIV/68/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Godzianów

Uchwała Nr XIV/68/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIV/69/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XIV/69/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XV/70/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 lutego 2016 rok, w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Godzianów do składu Rady Seniorów Gminy Godzianów

Uchwała Nr XV/70/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XV/71/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 lutego 2016 roku,  w sprawie wyboru składu osobowego Rady Seniorów Gminy Godzianów zgłoszone przez organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych

Uchwała Nr XV/71/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XV/72/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 lutego 2016 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XV/72/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XV/73/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci do gminnego zasobu nieruhomości

Uchwała Nr XV/73/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVI/75/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 22 marca 2016 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/75/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVI/76/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 22 marca 2016 roku, w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów

Uchwała Nr XVI/76/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVII/77/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 maja 2016 roku, w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godzianów"

Uchwała Nr XVII/77/16

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVII/78/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 maja 2016 roku, w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godzianów"

Uchwała Nr XVII/78/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVII/79/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 maja 2016 roku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVII/79/16

************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVII/81/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 maja 2016 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/81/16

************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVII/82/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 maja 2016 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XVII/82/16

************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/83/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 czerwca 2016 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Godzianów za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2015

Uchwała Nr XVIII/83/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/84/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godzianów za 2015 rok

Uchwała Nr XVIII/84/16

**********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/85/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 czerwca 2016 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzianowie

Uchwała Nr XVIII/85/16

**********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/86/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 czerwca 2016 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/86/16

**********************************************************************************************************************

uchwała Nr XVIII/87/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 czerwca 2016 roku, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości polożonych na terenie gminy Godzianów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XVIII/87/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/88/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 czerwca 2016 roku, w sprawie ryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe

Uchwała Nr XVIII/88/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 czerwca 2016 roku, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVIII/89/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/90/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/90/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/91/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/91/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/92/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 czerwca 2016 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/67/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzianowie i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godzianowie

Uchwała Nr XVIII/92/16

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/93/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XIX/93/16

**********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2016 roku, zmieniająca uchwałę nr XVII/78/16 Rady Gminy Godzianów w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godzianów

Uchwała Nr XIX/94/16

**********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/95/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XIX/95/16

**********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/96/16  Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr XVIII/89/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/96/16

**********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/97/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godzianów

Uchwała Nr XIX/97/16

Załącznik do Uchwały Nr XIX/97/16

*********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/98/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie przyjęcia  "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Godzianów na lata 2016 -2019"

Uchwała Nr XIX/98/16

Załącznik do Uchwały Nr XIX/98/16

*********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/99/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia zmian do uchwały Nr XIII/60/15 z dnia 30 grudnia 2016 r. do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016

Uchwała Nr XIX/99/16

********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/100/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XIX/100/16

*********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/101/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 202.677 zł.

Uchwała Nr XIX/101/16

********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/102/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XIX/102/16

********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XX/103/16 Rady Gminy Godzianów z dnia  26 października 2016 roku, zmieniająca uchwałę Nr XIX/98/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie  przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Godzianów na lata  2016-2019"

Uchwała Nr XX/103/16

*******************************************************************************************************************

Uchwała Nr XX/104/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 października 2016 roku, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Uchwała Nr XX/104/16

******************************************************************************************************************

Uchwała Nr XX/105/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 października 2016 roku, w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/82/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 maja 2016 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XX/105/16

******************************************************************************************************************

Uchwała Nr XX/106/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 października 2016 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XX/106/16

******************************************************************************************************************

Uchwała Nr XX/107/16 rady Gminy Godzianów z dnia 26 października 2016 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XX/107/16

******************************************************************************************************************

Uchwała Nr XX/108/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 października 2016 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XX/108/16

******************************************************************************************************************

Uchwała Nr XX/109/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 października 2016 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 250.000 zł.

Uchwała Nr XX/109/16

******************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/110/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2016 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/110/16

******************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/111/16 Rady Gminy Godzianó z dnia 29 listopada 2016 roku, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXI/111/16

*****************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/112/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2016 roku, w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2017 rok

Uchwała Nr XXI/112/16

*****************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/113/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2016 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/113/16

*****************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/114/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2016 roku, w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017"

Uchwała Nr XXI/114/16

*****************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/115/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2016 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXI/115/16

*****************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/116/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2016 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXI/116/16

****************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/117/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godzianów na 2017 rok

Uchwała Nr XXII/117/16

*****************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/118/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Godzianów

Uchwała Nr XXII/118/16

****************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/119/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczania, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5

Uchwała Nr XXII/119/16

***************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/120/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. "Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie 2.18 Wysokiej jakosci usługi administracyjne

Uchwała Nr XXII/120/16

***************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/121/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godzianów

Uchwała Nr XXII/121/16

***************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/122/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017

Uchwała Nr XXII/122/16

***************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/123/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry

Uchwała Nr XXII/123/16

***************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/124/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIII/62/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzinów na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiazań na lata 2016-2027

Uchwała Nr XXII/124/16

****************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/125/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/125/16

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 645
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2016-02-02 14:20:53
Czas publikacji: 2017-01-20 12:44:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak