Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym 

 

 

Informacje dotyczące organizowania zgromadzeń na terenie Gminy Godzianów

          Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Szczegółowo sprawy zgromadzeń reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1485).

1. Tryb zwykły organizacji zgromadzenia

     Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia , jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL , adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja- jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL , adres poczty elektronicznej i numeru telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

2) imię i nazwisko  przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu  zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1) pisemną zgodę  na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia ;

2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Godzianów należy kierować:

e-mail: gmina@godzianow.pl

nr faksu: 46 831-15-58

 

2. Tryb uproszczony organizacji zgromadzenia

     W przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu  drogowym, a w szczególności  powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować tryb uproszczony.

W powyższej sytuacji, z uwagi na to iż nie zostało powołane Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Godzianowie, organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.

Katalog informacji, które organizator musi przekazać telefonicznie(faksem) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia art. 22 ust. 1 pkt 1-3 wyżej  wymienionej ustawy:

1.  imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu   tożsamości  w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

2.  datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Wyżej wymieniony katalog informacji należy przekazać do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi:


Fax  42 664 14 01

e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

 

 

 


Liczba odwiedzin : 949
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Supera
Czas wytworzenia: 2015-10-27 11:44:39
Czas publikacji: 2015-10-29 15:05:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak