Godzianów, 10.10.2012 r.   Znak: GRZP. 6233. 1 . 2012        ... 

 

 

 

Godzianów, 10.10.2012 r.
 
Znak: GRZP. 6233. 1 . 2012
 
 
 
 
ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWNEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY GODZIANÓW
 
 
 
            Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) w związku z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr.236, poz. 2008 ze zm.) oraz art. 217 kpa, zaświadcza się, że prowadzony przez Wójta Gminy Godzianów rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Godzianów pod Nr 1,zawiera następujący wpis:
 
1. VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Majowa 87/89
97-200 Tomaszów Mazowiecki
 
2. Numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-20-98-636
3. Numer identyfikacyjny REGON: 012914009
4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych:
 

Lp.
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
1.
Papier i tektura
20 01 01
2.
Szkło
20 01 02
3.
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 35*
4.
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
20 01 36
5.
Tworzywa sztuczne
20 01 39
6.
Gleba, ziemia w tym kamienie
20 02 02
7.
Odpady ulegające biodegradacji
20 02 01
8.
Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 02 03
9.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 01
10.
Odpady z targowisk
20 03 02
11.
Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 03
12.
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 04
13.
Odpady wielkogabarytowe
20 03 07
14.
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
20 03 99
15
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
16.
Opakowania i tworzywa sztuczne
15 01 02
17
Opakowania z drewna
15 01 03
18.
Opakowania z metali
15 01 04
19.
Opakowania wielomateriałowe
15 01 05
20.
Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 06
21.
Opakowania ze szkła
15 01 07

 
 
Niniejsze zaświadczenie wykazuje treść wpisu wg. stanu na dzień 10.10.2012 r.
 
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. W myśl art. 9 i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152, poz. 897 ).
 
Otrzymują:
 
1.   Adresat
2.   Aa.

 

 

 

 

Godzianów, 16.10.2012 r.
 
Znak: GRZP 6233.2.2012
 
 
 
 
ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWNEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY GODZIANÓW
 
 
 
Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) w związku z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr.236, poz. 2008 ze zm.) oraz art. 217 kpa, zaświadcza się, że prowadzony przez Wójta Gminy Godzianów rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Godzianów pod Nr 2,zawiera następujący wpis:
 
1 . EKO_REGION Sp. Z o. o.
ul. Bawełniana 18,
97-400 Bełchatów
 
2. Numer identyfikacji podatkowej NIP: 769-19-17-979
3. Numer identyfikacyjny REGON: 590765381
4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych:
 
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych
Lp.
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
Kod odpadu
 1.  
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
15
 1.  
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01
 1.  
Opakowania z papieru i tektury
150101
 1.  
Opakowania z tworzyw sztucznych
150102
 1.  
Opakowania z drewna
150103
 1.  
Opakowania z metali
150104
 1.  
Opakowania wielomateriałowe
150105
 1.  
Zmieszane odpady opakowaniowe
150106
 1.  
Opakowania ze szkła
150107
 1.  
Opakowania z tekstyliów
150109
 1.  
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lin nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
150110*
 1.  
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
150111*
 1.  
Odpady nie ujęte w innych grupach
16
 1.  
Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grupy 13 i 14 oraz podgrupy 16 06 i 16 08)
16 01
 1.  
Zużyte opony
160103
 1.  
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17
 1.  
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01
 1.  
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
170101
 1.  
Gruz ceglany
170102
 1.  
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
170103
 1.  
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106
170107
 1.  
Drewno
170201
 1.  
Szkło
170202
 1.  
Tworzywa sztuczne
170203
 1.  
Asfalt inny niż wymieniony w 170301
170302
 1.  
Miedź, brąz, mosiądz
170401
 1.  
Aluminium
170402
 1.  
Ołów
170403
 1.  
Cynk
170404
 1.  
Żelazo i stal
170405
 1.  
Cyna
170406
 1.  
Mieszaniny metali
170407
 1.  
Kable inne niż wymienione w 170410
170411
 1.  
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymienione w 170507
170508
 1.  
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603
17 06 04
 1.  
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801
170802
 1.  
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903
170904
 1.  
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20
 1.  
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01
 1.  
Papier i tektura
200101
 1.  
Szkło
200102
 1.  
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200108
 1.  
Odzież
200110
 1.  
Tekstylia
200111
 1.  
Rozpuszczalniki
200113*
 1.  
Kwasy
200114*
 1.  
Alkalia
200115*
 1.  
Odczynniki fotograficzne
200117*
 1.  
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
200119*
 1.  
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
200121*
 1.  
Urządzenia zawierające freony
200123*
 1.  
Oleje i tłuszcze jadalne
200125
 1.  
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125
200126*
 1.  
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
200127*
 1.  
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127
200128
 1.  
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
200129*
 1.  
Detergenty inne niż wymienione w 200129*
200130
 1.  
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
200131*
 1.  
Leki inne niż wymienione w 200131
200132
 1.  
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601,160602 lub 160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie
200133*
 1.  
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133*
200134
 1.  
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki
200135*
 1.  
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
200136
 1.  
Drewno zawierające substancje niebezpieczne
200137*
 1.  
Drewno inne niż wymienione w 200137*
200138
 1.  
Tworzywa sztuczne
200139
 1.  
Metale
200140
 1.  
Odpady zmiotek wentylacyjnych
200141
 1.  
Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119*
200180
 1.  
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
200199
 1.  
Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02
 1.  
Odpady ulegające biodegradacji
200201
 1.  
Gleba i ziemia, w tym kamienie
200202
 1.  
Inne odpady nieulegające biodegradacji
200203
 1.  
Inne odpady komunalne
20 03
 1.  
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200301
 1.  
Odpady z targowisk
200302
 1.  
Odpady z czyszczenia ulic i placów
200303
 1.  
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia
nieczystości
200304
 1.  
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200306
 1.  
Odpady wielkogabarytowe
200307
 1.  
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
200399
*odpad niebezpieczny
 
Niniejsze zaświadczenie wykazuje treść wpisu wg. stanu na dzień 16.10.2012 r.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. W myśl art. 9 i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ).
 
Otrzymują:
 
 1. Adresat
 2. Aa.
 
 
 
 
Znak: GRZP 6233.3.2012                                                  Godzianów, 28.12.2012
 
 
 
 
 
ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ                              W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY GODZIANÓW
 
Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) w związku z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (Dz.U. Z 2005 r. Nr.236, poz 2008 ze zm.) oraz art. 217 kpa, Zaświadcza się, że prowadzony przez Wójta Gminy Godzianów rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości na terenie Gminy Godzianów pod Nr 3, zawiera następujący wpis:
 
 
1.            Firma, siedziba i adres
 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta
EKO SERWIS Sp. z o. o.
99-300 Kutno
ul. Łąkoszyńska 127
Oddział w Łowiczu
Ul. Nadbzurzańska 1/3
99-400 Łowicz
 
2.            Numer Identyfikacji podatkowej NIP: 775-000-05-16
 
3.                  Numer REGON: 610281538
 
4.            Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych:
 
 
 
 
15
 
 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
 
15 01
 
 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
 
15 01 01
 
 Opakowania z papieru i tektury
 
15 01 02
 
 Opakowania z tworzyw sztucznych
 
15 01 03
 
 Opakowania z drewna
 
15 01 04
 
 Opakowania z metali
 
15 01 05
 
 Opakowania wielomateriałowe
 
15 01 06
 
 Zmieszane odpady opakowaniowe
 
15 01 07
 
 Opakowania ze szkła
 
15 01 09
 
 Opakowania z tekstyliów
 
15 01 10*
 
 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
 
15 01 11*
 
 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 
15 02
 
 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
 
15 02 02*
 
 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
 
15 02 03
 
 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
 
16
 
 Odpady nieujęte w innych grupach
 
16 01
 
 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
 
16 01 03
 
 Zużyte opony
 
17
 
 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
 
17 01
 
 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
 
17 01 01
 
 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 
17 01 02
 
 Gruz ceglany
 
17 01 03
 
 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 
17 01 06*
 
 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
 
17 01 07
 
 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 
17 01 80
 
 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
 
17 01 82
 
 Inne niewymienione odpady
 
17 02
 
 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
 
17 02 01
 
 Drewno
 
17 02 02
 
 Szkło
 
17 02 03
 
 Tworzywa sztuczne
 
17 02 04*
 
 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
 
17 03
 
 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
 
17 03 01*
 
 Asfalt zawierający smołę
 
17 03 02
 
 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
 
17 03 03*
 
 Smoła i produkty smołowe
 
17 03 80
 
 Odpadowa papa
 
17 04
 
 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
 
17 04 01
 
 Miedź, brąz, mosiądz
 
17 04 02
 
 Aluminium
 
17 04 03
 
 Ołów
 
17 04 04
 
 Cynk
 
17 04 05
 
 Żelazo i stal
 
17 04 06
 
 Cyna
 
17 04 07
 
 Mieszaniny metali
 
17 04 09*
 
 Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
 
17 04 10*
 
 Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
 
17 04 11
 
 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
 
17 05
 
 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
 
17 05 03*
 
 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
 
17 05 04
 
 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
 
17 05 05*
 
 Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
 
17 05 06
 
 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
 
17 05 07*
 
 Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
 
17 05 08
 
 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
 
17 06
 
 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
 
17 06 01*
 
 Materiały izolacyjne zawierające azbest
 
17 06 03*
 
 Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
 
17 06 04
 
 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 
17 06 05*
 
 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
 
17 08
 
 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
 
17 08 01*
 
 Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
 
17 08 02
 
 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione
w 17 08 01
 
17 09
 
 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
 
17 09 01*
 
 Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
 
17 09 02*
 
 Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
 
17 09 03*
 
 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
 
17 09 04
 
 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 
20
 
 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
 
20 01
 
 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
 
20 01 01
 
 Papier i tektura
 
20 01 02
 
 Szkło
 
20 01 08
 
 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 
20 01 10
 
 Odzież
 
20 01 11
 
 Tekstylia
 
20 01 13*
 
 Rozpuszczalniki
 
20 01 14*
 
 Kwasy
 
20 01 15*
 
 Alkalia
 
20 01 17*
 
 Odczynniki fotograficzne
 
20 01 19*
 
 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 
20 01 21*
 
 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 
20 01 23*
 
 Urządzenia zawierające freony
 
20 01 25
 
 Oleje i tłuszcze jadalne
 
20 01 26*
 
 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 
20 01 27*
 
 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 
20 01 28
 
 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 
20 01 29*
 
 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 
20 01 30
 
 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 
20 01 31*
 
 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 
20 01 32
 
 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 
20 01 33*
 
 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 
20 01 34
 
 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 
20 01 35*
 
 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
 
20 01 36
 
 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 
20 01 37*
 
 Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 
20 01 38
 
 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 
20 01 39
 
 Tworzywa sztuczne
 
20 01 40
 
 Metale
 
20 01 41
 
 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 
20 01 80
 
 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 
20 01 99
 
 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 
20 02
 
 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
 
20 02 01
 
 Odpady ulegające biodegradacji
 
20 02 02
 
 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 
20 02 03
 
 Inne odpady nieulegające biodegradacji
 
20 03
 
 Inne odpady komunalne
 
20 03 01
 
 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 
20 03 02
 
 Odpady z targowisk
 
20 03 03
 
 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 
20 03 04
 
 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 
20 03 06
 
 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 
20 03 07
 
 Odpady wielkogabarytowe
 
20 03 99
 
 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 
Niniejsze zaświadczenie wykazuje treść wpisu wg stanu na dzień 28.12.2012 r.
 
POUCZENIE
         Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalnosci gospodarczej – przedsiębiorca jest obowiazany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. W myśl art. 9 i ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach w przypadku zakończenia dzialalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od włascicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzacego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalnosci, wniosek o wykreślenie z rejestru.
Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 152, poz. 897).
 
Otrzymują:
1.            Adresat
2.            a/a
 
Kutno 11.12.2012.
(Miejsce i data)
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta
EKO SERWIS Sp. z o. o.
99-300 Kutno
ul. Łąkoszyńska 127
tel/fax 46 830 35 25
(oznaczenie przedsiębiorcy)
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
 
1.           Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne                   i zgodne z prawdą.
 
2.           Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia           13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.              Nr 236, poz. 2008, z poźn. zm.).
 
 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej
z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3
za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………..
(Data, podpis imienny przedsiębiorcy
lub osoby przez niego uprawnionej,
z podaniem pełnionej funkcji)
 
 
 
 
 
Znak: GRZP 6233.4,2013                                                                                                                                                  Godzianów, 03.01.2013
                                                                                                                            
                                      
 
 
 
 
ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI          NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY GODZIANÓW
 
 
Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia llipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Z 2010r. Nr 220 , poz. 1447 ze zm.) w związku z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2005r. Nr 236 , poz 2008 ze zm.) oraz art. 217 kpa, zaświadcza się, że prowadzony przez Wójta Gminy Godzianów rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Godzianów   pod Nr 4, zawiera następujący wpis:
 
1.    Firma, siedziba i adres
    Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź
          91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 6
2.                  Numer Identyfikacji podatkowej NIP 728 01 32 515
3.                  Numer REGON 0110891411
4.                  Określenie rodzaju odbieranych odpadów   komunalnych:
 
 
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych
Kod odpadu
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
15
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

 

 
 

 

15 01 01
Opakowania z papieru i tektury

 

 
 

 

15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych

 

 
 

 

15 01 03
Opakowania z drewna

 

 
 

 

15 01 04
Opakowania z metali

 

 
 

 

15 01 05
Opakowania wielomateriałowe

 

 
 

 

15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe

 

 
 

 

15 01 07
Opakowania ze szkła

 

 
 

 

15 01 09
Opakowania z tekstyliów

 

 
 

 

15 01 10*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

 

 
 

 

15 01 11*
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16
Odpady nie ujęte w innych grupach
16 02
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 

 
               16 02 11*

 

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

 

 
 16 02 13*

 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

 

 
16 02 14

 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
17
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

 

 
               17 01 01

 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

 
17 01 02

 

Gruz ceglany

 

 
17 01 03

 

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 

 
                17 01 07

 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06

 

 
              17 01 80

 

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

 

 
              17 01 82

 

Inne nie wymienione odpady
20
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie                (z wyłączeniem 15 01)

 

 
 

 

20 01 01
Papier i tektura

 

 
 

 

20 01 02
Szkło

 

 
 

 

20 01 08
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

 
 

 

20 01 10
Odzież

 

 
 

 

20 01 11
Tekstylia

 

 
 

 

20 01 13*
Rozpuszczalniki

 

 
 

 

20 01 14*
Kwasy

 

 
 

 

20 01 15*
Alkalia

 

 
 

 

20 01 17*
Odczynniki fotograficzne

 

 
 

 

20 01 19*
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne                i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

 

 
 

 

20 01 21*
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 

 
 

 

20 01 23*
Urządzenia zawierające freony

 

 
 

 

20 01 25
Oleje i tłuszcze jadalne

 

 
 

 

20 01 26*
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

 

 
 

 

20 01 27*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 

 
 

 

20 01 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 

 
 

 

20 01 29*
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

 

 
 

 

20 01 30
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

 

 
 

 

20 01 31*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

 

 
 

 

20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31

 

 
 

 

20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie                      i akumulatory zawierające te baterie

 

 
 

 

20 01 34
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 

 
 

 

20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione             w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

 

 
 

 

20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione         w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

 

 
 

 

20 01 37*
Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 

 
 

 

20 01 38
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

 

 
 

 

20 01 39
Tworzywa sztuczne

 

 
 

 

20 01 40
Metale

 

 
 

 

20 01 41
Odpady zmiotek wentylacyjnych

 

 
 

 

20 01 80
Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

 

 
 

 

20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

 
 

 

 
Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

 

 
 

 

20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji

 

 
 

 

20 02 02
Gleba i ziemia, w tym kamienie

 

 
 

 

20 02 03
Inne odpady nieulegające biodegradacji

 

 
 

 

 
Inne odpady komunalne

 

 
 

 

20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

 
 

 

20 03 02
Odpady z targowisk

 

 
 

 

20 03 03
Odpady z czyszczenia ulic i placów

 

 
 

 

20 03 04
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

 

 
 

 

20 03 06
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 

 
 

 

20 03 07
Odpady wielkogabarytowe

 

 
 

 

20 03 99
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze Zaświadczenie wykazuje treśc wpisu wg stanu na dzień 03.01 .2013 r.
                                              POUCZENIE
 
 
    Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych   do rejestru w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. W myśl art. 9 i ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach   w przypadku zakończenia działalności polegajacej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od włascicieli nieruchomości jest obowiazany złożyć   do organu prowadzacego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
 
Otrzymują:
1.                  Adresat
2.                  a/a  
 
 ************************************************************************************************************************************************
 
Znak:GRZP.6233.5.2013                                                                         Godzianów,15.02.2013r.
 
 
 
 
ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE  ODBIERANIA ODPADÓW  KOMUNALNYCH OD  WŁAŚCICIELI 
                               NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY                  
                                          
 
          Na podstawie art.65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2010r. Nr 220, poz.1447 ze zm.) w związku z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr.236, poz 2008 ze zm.) oraz art.217 kpa. zaświadcza się, że prowadzony przez Wójta Gminy Godzianów rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Godzianów pod Nr 5, zawiera następujący wpis
1. Firma, siedziba i adres  
     A.S.A Eko Polska Sp. z o
    ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
2. Numer identyfikacji podatkowewj NIP 676-21-57-648
3. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
 
15
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03
Opakowania z drewna
15 01 04
Opakowania z metali
15 01 05
Opakowania wielomateriałowe
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07
Opakowania ze szkła
15 01 09
Opakowania z tekstyliów
15 01 10*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11*
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16
Odpady nieujęte w innych grupach
16 01
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03
Zużyte opony
17
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02
Gruz ceglany
17 01 03
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01
Drewno
17 02 02
Szkło
17 02 03
Tworzywa sztuczne
17 03
Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 02
Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04
Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01
Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02
Aluminium
17 04 03
Ołów
17 04 04
Cynk
17 04 05
Żelazo i stal
17 04 06
Cyna
17 04 07
Mieszaniny metali
17 04 11
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 08
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06
Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08
Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione
17 09
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01
Papier i tektura
20 01 02
Szkło
20 01 08
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10
Odzież
20 01 11
Tekstylia
20 01 13*
Rozpuszczalniki
20 01 14*
Kwasy
20 01 15*
Alkalia
20 01 17*
Odczynniki fotograficzne
20 01 19*
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21*
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony
20 01 25
Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29*
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37*
Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39
Tworzywa sztuczne
20 01 40
Metale
20 01 41
Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80
Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02
Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02
Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03
Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03
Inne odpady komunalne
20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02
Odpady z targowisk
20 03 03
Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
20 03 99
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Niniejsze zaświadczenie wykazuje tresc wpisu wg stanu na dzień 15.02.2013r.
 
POUCZENIE
         Zgodnie z art.66 ustawy o swobodzie działalnosci gospodarczej- przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. W myśl art.9 i ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach w przypadku zakończenia działalności polegajacej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiebiorca odbierajacy odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany złożyć do organu prowadzacego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalnosci, wniosek o wykreślenie z rejestru.
 
Otrzymuja:
 1. Adresat
 2. a/a
 ***************************************************************************************************************************************************
 
 
Godzianów, 20.12.2013r.
 
Znak: RG 6233. 7 . 2013
 
 
ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWNEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY GODZIANÓW
 
 
 
            Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) w związku z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr.236, poz. 2008 ze zm.) oraz art. 217 kpa, zaświadcza się, że prowadzony przez Wójta Gminy Godzianów rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Godzianów pod Nr 6,zawiera następujący wpis:
 
1. Magdalena Szymczak" MAGMAR"
Wincentego Kadłubka 22/26 lok.43
93-263 Łódź
2. Numer identyfikacji podatkowej NIP: 9820360096
3. Numer identyfikacyjny REGON: 100715954
4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych:
 
Lp.
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
1.
Odzież
20 01 10
2.
Tekstylia
20 01 11
 
Niniejsze zaświadczenie wykazuje treść wpisu wg. stanu na dzień 20.12.2013 r.
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. W myśl art. 9 i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
Otrzymują:
 
1.   Adresat
2.   Aa.
 
 
 
 *************************************************************************************************************************************************
 
 

Znak: GRZP 6233.1.2015 Godzianów, 23.06.2015


 


 


 


 

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY GODZIANÓW


 

Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) w związku z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr.236, poz. 2008
ze zm.) oraz art. 217 kpa, Zaświadcza się, że prowadzony przez Wójta Gminy Godzianów rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Godzianów pod Nr 8, zawiera następujący wpis:

 1. Firma, siedziba i adres
  SITA WSCHÓD Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin

 1. Numer Identyfikacji podatkowej NIP: 521-27-55-711

 2. Numer REGON: 012845343

 3. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych:


 

Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu

1

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyjątkiem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

2

15 01 01


 

Opakowania z papieru i tektury


 

3

15 01 02


 

Opakowania z tworzyw sztucznych


 

4

15 01 03


 

Opakowania z drewna


 

5

15 01 04


 

Opakowania z metali


 

6

15 01 05


 

Opakowania wielomateriałowe


 

7

15 01 06


 

Zmieszane odpady opakowaniowe


 

8

15 01 07


 

Opakowania ze szkła


 

9

15 01 09


 

Opakowania z tekstyliów


 

10

15 01 10*


 

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone


 

11

15 01 11*


 

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi


 

12

16 01 03


 

Zużyte opony


 

13

17 01 01


 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów


 

14

17 01 02


 

Gruz ceglany


 

15

17 01 03


 

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia


 

16

17 01 07


 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06


 

17

17 02 01


 

Drewno


 

18

17 02 02


 

Szkło


 

19

17 02 03


 

Tworzywa sztuczne


 

20

17 03 02


 

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01


 

21

17 04 01


 

Miedź, brąz, mosiądz


 

22

17 04 02


 

Aluminium


 

23

17 04 03


 

Ołów


 

24

17 04 04


 

Cynk


 

25

17 04 05


 

Żelazo i stal


 

26

17 04 06


 

Cyna


 

27

17 04 07


 

Mieszaniny metali


 

28

17 04 11


 

Kable inne niż wymienione w 17 04 10


 

29

17 05 08


 

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07


 

30

17 06 04


 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03


 

31

17 08 02


 

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione

w 17 08 01


 

32

17 09 04


 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03


 

33

20 01 01


 

Papier i tektura


 

34

20 01 02


 

Szkło


 

35

20 01 08


 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji


 

36

20 01 10


 

Odzież


 

37

20 01 11


 

Tekstylia


 

38

20 01 13*


 

Rozpuszczalniki


 

39

20 01 14*


 

Kwasy


 

40

20 01 15*


 

Alkalia


 

41

20 01 17*


 

Odczynniki fotograficzne


 

42

20 01 19*


 

Środki ochrony roślin

43

20 01 21*


 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć


 

44

20 01 23*


 

Urządzenia zawierające freony


 

45

20 01 25


 

Oleje i tłuszcze jadalne


 

46

20 01 26*


 

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25


 

47

20 01 27*


 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne


 

48

20 01 28


 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27


 

49

20 01 29*


 

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne


 

50

20 01 30


 

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29


 

51

20 01 31*


 

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne


 

52

20 01 32


 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31


 

53

20 01 33*


 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie


 

54

20 01 34


 

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33


 

55

20 01 35*


 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki


 

56

20 01 36


 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35


 

57

20 01 37*


 

Drewno zawierające substancje niebezpieczne


 

58

20 01 38


 

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37


 

59

20 01 39


 

Tworzywa sztuczne


 

60

20 01 40


 

Metale


 

61

20 01 41


 

Odpady zmiotek wentylacyjnych


 

62

20 01 80


 

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19


 

63

20 01 99


 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny


 

64

20 02 01


 

Odpady ulegające biodegradacji


 

65

20 02 02


 

Gleba i ziemia, w tym kamienie


 

66

20 02 03


 

Inne odpady nieulegające biodegradacji


 

67

20 03 01


 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne


 

68

20 03 02


 

Odpady z targowisk


 

69

20 03 03


 

Odpady z czyszczenia ulic i placów


 

70

20 03 04


 

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości


 

71

20 03 06


 

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych


 

72

20 03 07


 

Odpady wielkogabarytowe


 

73

20 03 99


 

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach


 

Niniejsze zaświadczenie wykazuje treść wpisu wg stanu na dzień 23.06.2015 r.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. W myśl art. 9 i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897).


 

Otrzymują:

 1. Adresat

 2. a/a

 
 


Liczba odwiedzin : 1897
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2012-10-23 08:11:11
Czas publikacji: 2012-10-23 08:11:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak