Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo Miejsce załatwienia spraw... 

 

 

Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Miejsce załatwienia sprawy: Referat Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ), oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowalne ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

Lokalizację inwestycji celu publicznego oraz zmiany z zagospodarowaniu terenu polegające na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się na podstawie ważnego planu miejscowego. Postępowanie administracyjne w tych sprawach prowadzi Starostwo Powiatowe w Skierniewicach.

W przypadku braku planu miejscowego dla wyżej wymienionych inwestycji i przedsięwzięć Wójt Gminy na wniosek inwestora po przeprowadzeniu postępowania wydaje:

 1. decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
 2. decyzję o warunkach zabudowy.

Wniosek o wydanie takiej decyzji powinien zawierać:

 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej,
 • charakterystykę inwestycji objemującą: - okreslenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych przedstawione w formie opisowej i graficznej, - określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Nie wymagają wydania wyżej wymienionych decyzji roboty budowlane:

 • polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospdoarowania tereniu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, nie naruszają ustaleń planu , a w  przypadku jego braku - nie oddziaływują szkodliwie na środowisko i nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • nie wymagające pozwolenia na budowę, ale tylko dla tymczasowej jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu trwającej do roku.  

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

 1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, b) płyt do składowania obornika, c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojownicę o pojemności do 25 m3, d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2 
 2. wolno stojących budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni działki, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 500 m2
 3. indywidualnych przydomowych oczyszcalni ścieków o wydajnosci do 7,50 m3 na dobę
 4. altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach plaskich
 5. wiat przystankowych i peronowych
 6. budynków gospodarczych  o powierzchni zabudowy do 20 m 2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei
 7. wolno stojących kabin telefonicznych
 8. parkometrów z własnym zasilaniem
 9. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji
 10. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie
 11. zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
 12. tymczasowych obiektów budowlanych, nie połączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie okreslonym w zgłszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy okreslonego w zgłoszeniu, zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko 
 13. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m 2 , przy rozpitości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych  wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa
 14. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin
 15. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2
 16. pomostów o dłogości całkowitej do 25 m i wysokości liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, b) uprawiania wędkarstwa, c) rekreacji
 17. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, nie stanowiących konstrukcji oporowych
 18. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 19. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3  przeznaczonych do zasilania instalacji zagowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 20. przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych
 21. urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: a) posterunków wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych b) punktów obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz minitoringu jakości wód podziemnych c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł
 22. obiektów małej architektury
 23. ogrodzeń
 24. obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawienie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych
 25. tymczasowych obiektów budowlanych  stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel
 26. znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 1. remoncie istniejacych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych, albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzią
 2. remoncie instalacji gazowych w lokalach mieskzalnych oraz remoncie instalacji zagu płynnego w  budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 3. przebudowie i remoncie przyłączy do budynku: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych
 4. dociepleniu: a) ścian budynków o wysokości do 12 m, b) dachu budynków.
 5. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych
 6. instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
 7. remoncie pomostów
 8. remoncie obiektów regulacji rzek
 9. wykonywaniu i remoncie urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych, z wyjątkiem: a) ziemnych stawów hodowlanych, b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin
 10. wykonywaniu i remoncie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h  oraz obudowy ujęć wód podziemnych
 11. przebudowie i remoncie sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych prowadzonych po dotychczasowych trasach
 12. przebudowie i remoncie dróg, torów i urządzeń kolejowych
 13. wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych ( eksploatacyjnych ) i nachyleń skarp podwodnych akwenu, objętych uprzednio uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na wykonywanie robót czerpalnych
 14. instalowaniu krat na obiektach budowlanych
 15. instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. Rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

        

 


Liczba odwiedzin : 6560
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2004-11-22 14:19:48
Czas publikacji: 2004-11-22 14:19:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak