Uchwała Nr XX/81/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 lutego 2005 roku w... 

 
 

Uchwała Nr XX/81/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku

Uchwała Nr XX/81/05

*****************************************************************

Uchwała Nr XX/82/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu okreslającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki przyznawania pozostałych skadników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę.

Uchwała Nr XX/82/05

*****************************************************************

Uchwała Nr XX/83/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji na 2005 rok

Uchwała Nr XX/83/05

*****************************************************************

Uchwała Nr XXI/84/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXI/84/05

załącznik Nr 3

******************************************************************

Uchwała Nr XXI/85/2005 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2005 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok oraz zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr XXI/85/05

******************************************************************

Uchwała Nr XXI/86/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2005 roku, w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Godzianów

Uchwała Nr XXI/86/05

******************************************************************

Uchwała Nr XXII/87/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 kwietnia 2005 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godzianów z tytułu wykonania budżetu w 2004 roku

Uchwała Nr XXII/87/05

******************************************************************

Uchwała Nr XXII/88/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 kwietnia 2005 roku, w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Godzianów

Uchwała Nr XXII/88/05

******************************************************************

Uchwała Nr XXII/89/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 kwietnia 2005 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Godzianów dzialki z przeznaczeniem na drogę w Płyćwi

Uchwała Nr XXII/89/05

******************************************************************

Uchwała Nr XXIII/90/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 czerwca 2005 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXIII/90/05

******************************************************************

Uchwała Nr XXIII/91/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 czerwca 2005 roku, w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość stawek  dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych  zastępstw, wysokość i warunki przyznawania pozostałych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę

Uchwała Nr XXIII/91/05

*******************************************************************

Uchwała Nr XXIII/92/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 czerwca 2005 roku, w sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Godzianów z dnia 19 czerwca 2005 roku dotycząca Planu Rozwoju Miejscowości Godzianów

Uchwała Nr XXIII/92/05

*******************************************************************

Uchwała Nr XXIII/93/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 czerwca 2005 roku,w sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Płyćwia z dnia 19 czerwca 2005 roku dot. Planu Rozwoju Miejscowości Płyćwia

Uchwała Nr XXIII/93/05

*******************************************************************

Uchwała Nr XXIV/94/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2005 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXIV/94/05

*******************************************************************

Uchwała Nr XXV/95/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 4 listopada 2005 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXV/95/05

*******************************************************************

Uchwała Nr XXVI/97/05  Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2005 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagordzenia za pobór łącznych zobowiązań pieniężnych i podatku od posiadanych psów

Uchwała Nr XXVI/97/05

*******************************************************************

Uchwała Nr XXVI/98/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2005 roku, w sprawie podatku od psów

Uchwała Nr XXVI/98/05

*******************************************************************

Uchwała Nr XXVI/99/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2005 roku, w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVI/99/05

*******************************************************************

 


Liczba odwiedzin : 1052
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2005-08-04 11:26:32
Czas publikacji: 2005-08-04 11:26:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak