Uchwała Nr IV / 19 / 07 Rady Gminy Godzianów z dnia 22 lutego 2007 rok... 

 
 

Uchwała Nr IV / 19 / 07 Rady Gminy Godzianów z dnia 22 lutego 2007 roku, w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki przyznawania pozostałych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę

Uchwała Nr IV/19/07

***************************************************************

Uchwała Nr IV / 20 / 07 Rady Gminy Godzianów z dnia 22 lutego 2007 roku, w sprawie regulaminu zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiazku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

Uchwała Nr IV/20/07

 ***************************************************************

Uchwała Nr IV / 21 / 07 Rady Gminy Godzianów z dnia 22 lutego 2007 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Uchwała Nr IV/21/07

****************************************************************

Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 kwietnia 2007 roku, w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku

Uchwała Nr V/22/07

***************************************************************

Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 kwietnia 2007 roku, w sprawie zgłoszenia jednego kandydata i jego stałego zastępcy do udziału w pracach Stałej Konferencji Współpracy

uchwała Nr V/23/07

***************************************************************

Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 kwietnia 2007 roku, w sprawie zmian uchwały budżetu gminy na rok 2007

Uchwała Nr V/24/07

***************************************************************

Uchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 kwietnia 2007 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok oraz zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr V/25/07

***************************************************************

Uchwała Nr VI/26/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godzianów za 2006 rok

Uchwała Nr VI.26.07

***************************************************************

Uchwała Nr VI/27/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007

Uchwała Nr VI.27.07

***************************************************************

Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustalania cen i opłat za korzystanie z hali sportowej stanowiące własność gminy

Uchwała Nr VI/28/07 

***************************************************************

Uchwała Nr VII/29/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czewrca 2007 roku, w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

Uchwała Nr VII/29/07

****************************************************************

Uchwała Nr VII/30/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czewrca 2007 roku, w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr VII/30/07

****************************************************************

Uchwała Nr VII/31/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czewrca 2007 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007

Uchwała Nr VII/31/07

****************************************************************

Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2007 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu  na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry

Uchwała Nr VII.32.07

****************************************************************

Uchwała Nr VII/33/07 Rady miny Godzianów z dnia 27 czerwca 2007 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 319.232 zł. na pokrycie deficytu budżetowego

Uchwała Nr VII.33.07

*****************************************************************

Uchwała Nr VIII/34/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2007 roku, w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007

Uchwała Nr VIII.34.07

*****************************************************************

Uchwała Nr VIII/35/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2007 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Godzianów

Uchwała Nr VIII.35.07

*****************************************************************

Uchwała Nr IX/36/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 września 2007 roku, w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/36/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2007 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Godzianów

Uchwała Nr IX/36/07

******************************************************************

Uchwała Nr IX/37/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 września 2007 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Godzianów

Uchwała Nr IX/37/07

******************************************************************

Uchwała Nr X/38/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 października 2007 roku, w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2008-2011

Uchwała Nr X/38/07

******************************************************************

Uchwała Nr X/39/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007

Uchwała Nr X/39/07

******************************************************************

Uchwała Nr X/40/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 października 2007 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie

Uchwała Nr X/40/07

******************************************************************

Uchwała Nr XI/41/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 grudnia 2007 roku, w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XI/41/07

******************************************************************

Uchwała Nr XI/42/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 grudnia 2007 roku, w sprawie okreslenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Uchwała Nr XI/42/07

******************************************************************

Uchwała Nr XI/43/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 grudnia 2007 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz ustalenia wynagrodzenia za pobór łącznych zobowiązań pieniężnych i opłaty od posiadanych psów

Uchwała Nr XI/43/07

*******************************************************************

Uchwała Nr XI/44/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 grudnia 2007 roku, w sprawie opłaty od posiadanych psów

Uchwała Nr XI/44/07

********************************************************************

Uchwała Nr XI/45/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 grudnia 2007 roku, w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XI/45/07

********************************************************************

Uchwała Nr XI/46/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 grudnia 2007 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Domu Nauczyciela nr 167 oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr XI/46/07

********************************************************************

Uchwała Nr XI/47/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 grudnia 2007 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Domu Nauczyciela Nr 167 A oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr XI/47/07

********************************************************************

Uchwała Nr XI/48/07 rady Gminy Godzianów z dnia 3 grudnia 2007 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, przynależnych, znajdujących się w budynku Domu Nauczyciela nr 167B oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr XI/48/07

*********************************************************************

Uchwała Nr XI/49/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 grudnia 2007 roku, w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr XI/49/07

**********************************************************************

Uchwała Nr XI/50/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 grudnia 2007 roku, w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Uchwała Nr XI/50/07

 *********************************************************************

Uchwała Nr XII/51/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 grudnia 2007 roku, w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnmość pożytku publicznego w 2008 roku

Uchwała Nr XII/51/07

********************************************************************

Uchwała Nr XII/52/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 grudnia 2007 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007.

Uchwała Nr XII/52/07

********************************************************************

Uchwała Nr XII/53/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 grudnia 2007 roku, w sprawie zmiany uchwały nr XI/45/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 3 grudnia 2007 roku w spraiwe: podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XII/53/07

********************************************************************

Uchwała Nr XII/54/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 grudnia 2007 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzeda lokali niemieszkalnych (garaży) znajdujących się na działce nr ewidencyjny 554/4 w miejscowości Godzianów.

Uchwała Nr XII/54/07

 

Liczba odwiedzin : 1310
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2007-03-30 12:53:47
Czas publikacji: 2007-03-30 12:53:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak