Uchwała Nr X/41/15 

 
 

Uchwała Nr IV/10/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godzianów na rok 2015

Uchwała Nr IV/10/15

**********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IV/11/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Godzianów na rok 2015

Uchwała Nr IV/11/15

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IV/12/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Godzianów

Uchwała Nr IV/12/15

*******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IV/13/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027

Uchwała Nr IV/13/15

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Uchwała Nr IV/14/15

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1367

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarzy psychiatry

Uchwała Nr IV/15/15

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 lutego 2015 roku, wsprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr V/16/15

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/17/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 lutego 2015 roku, w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/243/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 13 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr V/17/15

****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/18/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 lutego 2015 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr V/18/15

***************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 lutego 2015 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreśelnia wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała Nr V/19/15

***************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 lutego 2015 roku, w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacyjnych oraz rodzaju dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Godzianów

Uchwała Nr V/20/15

 *************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 lutego 2015 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027

Uchwała Nr V/21/15

**************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 lutego 2015 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr V/22/15

**************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VI/23/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2015 roku, w sprawie  wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów

Uchwała Nr VI/23/15

**************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VI/24/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2015 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Godzianów środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr VI/24/15

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VI/25/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2015 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VI/25/15

 ************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VII/26/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 kwietnia 2015 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godianów na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027

Uchwała Nr VII/26/15

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VII/27/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 kwietnia 2015 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VII/27/15

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VIII/28/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 maja 2015 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027

Uchwała Nr VIII/28/15

**************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VIII/29/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 maja 2015 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/29/15

***************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VIII/30/15 Rady Gminy Godziaów z dnia 12 maja 2015 roku, w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Godzianów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo" z siedzibą w Skierniewicach w okresie programowania 2014-2020

Uchwała Nr VIII/30/15

***************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/31/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 czerwca 2015 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Godzianów za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2014

Uchwała Nr IX/31/15

**************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/32/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 czerwca 2015 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godzianów za 2014 rok

Uchwała Nr IX/32/15

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/33/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 czerwca 2015 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzianowie za 2014 rok

Uchwała Nr IX/33/15

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/34/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 czerwca 2015 roku, w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr IX/34/15

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/36/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 czerwca 2015 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr IX/36/15

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr X/37/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 sierpnia 2015 roku, w sprawie przystąpienia Gminy Godzianów do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia

Uchwała Nr X/37/15

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr X/38/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 sierpnia 2015 roku, w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr X/38/15

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr X/39/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 sierpnia 2015 roku, w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr X/39/15

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr X/40/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 sierpnia 2015 roku, w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr X/40/15

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr X/41/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 sierpnia 2015 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 630.000 zł.

Uchwała Nr X/41/15

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr X/43/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 sierpnia 2015 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr X/43/15

**********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XI/44/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 13 października 2015 roku, w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Skierniewicach na kadencję 2016-2019

Uchwała Nr XI/44/15

**********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XI/46/2015 Rady Gminy Godzianów z dnia 13 października 2015 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XI/46/15

*********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/47/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Godzianów

Uchwała Nr XII/47/15

********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/48/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016"

Uchwała Nr XII/48/15

*******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/49/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Godzianów na lata 2015-2022"

Uchwała Nr XII/49/15

Strategia Rozwoju Gminy Godzianów na lata 2015-2022

*******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/50/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XII/50/15

*******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/51/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2016 rok

Uchwała Nr XII/51/15

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/52/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/52/15

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/53/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XII/53/15

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/54/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprawie okreśelnia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr XII/54/15

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/55/15 rady Gminy Godzianów z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XII/55/15

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/56/15

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/57/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 listopada 2015 roku,  w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XII/57/15

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIII/58/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji rady Gminy Godzianów na rok 2015

Uchwała Nr XIII/58/15

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIII/59/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Godzianów na rok 2016

Uchwała Nr XIII/59/15

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIII/60/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016

Uchwała Nr XIII/60/15

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIII/61/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XIII/61/15

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIII/62/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiazań na lata 2016-2027

Uchwała Nr XIII/62/15

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIII/63/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/63/15

*******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIII/64/15 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry

Uchwała Nr XIII/64/15

 

Liczba odwiedzin : 820
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2015-02-09 13:01:09
Czas publikacji: 2016-01-08 09:36:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak