Uchwała Nr XXXIII/207/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014... 

 
 

Uchwała Nr XXXIII/207/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014 roku, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Godzianów na rok 2014

Uchwała Nr XXXIII/207/14

*******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIII/208/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014 roku, w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Godzianów w latach 2014-2020

Uchwała Nr XXXIII/208/14

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIII/209/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014 roku, w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXIII/209/14

****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIII/210/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014 roku, w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXIII/210/14

****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIII/211/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014 roku, w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 Uchwała Nr XXXIII/211/14

****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIII/212/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014.

Uchwała Nr XXXIII/212/14

****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIII/213/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014 roku, w sprawie zmiany uchwały VI/35/11 Rady Gminy w Godzianowie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Godzianów do realizacji w 2011 roku projektu systemowego pn. Jesteśmy zaradni realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Uchwała Nr XXXIII/213/14

***************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIII/214/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2026

 Uchwała Nr XXXIII/214/14

***************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIII/215/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014 roku, w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIII/215/14

Uchwała Nr XXXIII/215/14

***************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIII/216/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry

Uchwała Nr XXXIII/216/14

***************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIV/217/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2014 roku, w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów

Uchwała Nr XXXIV/217/14

***************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIV/218/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2015 roku

Uchwała Nr XXXIV/218/14

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIV/219/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2014 roku, w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę Świetlicy Wiejskiej z częścią garażową dla pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Płyćwia

Uchwała Nr XXXIV/219/14

****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIV/220/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2014 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na realizację inwestycji przy drodze powiatowej w miejscowości Byczki

Uchwała Nr XXXIV/220/14

****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIV/221/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2014 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/214/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2026

Uchwała Nr XXXIV/221/14

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIV/222/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2014 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/222/14

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIV/223/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2014 roku, zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnosciowych dla osób objetych wieloletnim  programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXIV/223/14

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXV/224/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2015 roku

Uchwała Nr XXXV/224/14

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXV/225/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 marca 2014 roku, w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Uchwała Nr XXXV/225/14

****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXV/226/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 marca 2014 roku, w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Godzianowie

Uchwała Nr XXXV/226/14

****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXV/227/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 marca 2014 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXV/227/14

***************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXV/228/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 marca 2014 roku, w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Skierniewickim dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. "Połączenie terenów marginalizowanych wschodniej części województwa łódzkiego z autostradą A2, szansą na rozwój regionu" w ramach strategicznych projektów województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Opreracyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXV/228/14

**************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVI/229/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 kwietnia 2014 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/214/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2026

załączniki do uchwały w wersji elektronicznej do wglądu w Urzędzie Gminy w Godzianowie

Uchwała Nr XXXVI/229/14

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVI/230/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 kwietnia 2014 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVI/230/14

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVII/231/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 maja 2014 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/214/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2026

załączniki do uchwały w wersji elektronicznej do wglądu w Urzędzie Gminy w Godzianowie

Uchwała Nr XXXVII/231/14

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVII/232/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 maja 2014 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVII/232/14

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVII/233/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 maja 2014 roku, w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Byczki na lata 2014-2022

Uchwała Nr XXXVII/233/14

*********************************************************************************************************************************** 

Uchwała Nr XXXVIII/234/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 czerwca 2014 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Godzianów za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013

 Uchwała Nr XXXVIII/234/14

********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVIII/235/14 Rady Gminy Godzianó z dnia 25 czerwca 2014 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godzianów za 2013 rok

Uchwała Nr XXXVIII/235/14

*********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVIII/236/14 Rady Gminy Godzianó z dnia 25 czerwca 2014 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzianowie

Uchwała Nr XXXVIII/236/14

**********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVIII/237/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 czerwca 2014  roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/214/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiazań na lata 2014-2026

Uchwała Nr XXXVIII/237/14

**********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVIII/238/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 czerwca 2014 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

 Uchwała Nr XXXVIII/238/14

*********************************************************************************************************************************

 Uchwała Nr XXXIX/239/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 13 sierpnia 2014 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIX/239/14

********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XL/240/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 sierpnia 2014 roku, w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Byczki na lata 2014-2022

Uchwała Nr XL/240/14

*******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XL/241/14 Rady Gminy Godzianó z dnia 28 sierpnia 2014 roku, w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Godzianów

Uchwała Nr XL/241/14

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XLI/242/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 13 października 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie neruchomości

Uchwała Nr XLI/242/14

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XLI/243/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 13 października 2014 roku, wsprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XLI/243/14

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XLI/244/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 13 października 2014 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 410.000 zł.

Uchwała Nr XLI/244/14

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XLI/245/2014 Rady Gminy Godzianów z dnia 13 października 2014 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XLI/245/2014

****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XLII/246/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 listopada 2014 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLII/246/14

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XLII/247/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 listopada 2014 roku, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XLII/247/14

**************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XLII/248/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 listopada 2014 roku, w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2015 rok

Uchwała Nr XLII/248/14

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XLII/249/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 listopada 2014 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XLII/249/14

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XLII/250/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 listopada 2014 roku, w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2015".

Uchwała Nr XLII/250/14

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 1 grudnia 2014 roku, w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Godzianów

 Uchwała Nr I/1/14

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 1 grudnia 2014 roku, w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Godzianów

Uchwała Nr I/2/14

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr II/3/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2014 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

 Uchwała Nr II/3/14

**************************************************************************************************************************

Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2014 roku, w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/4/14

**************************************************************************************************************************

Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2014 roku, w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Budżetu i Finansów

Uchwała Nr II/5/14

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2014 roku, w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

Uchwała Nr II/6/14

*************************************************************************************************************************** 

 Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Uchwała Nr III/7/14

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Godzianów

Uchwała Nr III/8/14

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr III///14 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr III/9/14

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 981
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2014-02-10 14:38:04
Czas publikacji: 2014-02-10 14:38:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak