Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lokali użytkowych

2017-10-12 11:43:55
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- „Rozbudowa budynku ubojni drobiu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na pomieszczenie produkcyjne i budowa oczyszczalni ścieków wraz ze zbiornikami i infrastrukturą towarzyszącą, jak również urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe” planowanego na działkach ewid. nr 609, 676, 585, 586, 587, 1211, 758/6, 768/1, 769/1, 758/7, 758/11, 758/10, 758/13, w miejscowości Godzianów, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie

2017-08-30 11:04:14
Sprostowanie dot. informacji z otwarcia ofert dot. usługi „Wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji zbiorczej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godzianów”

2017-07-06 08:56:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci wodociągowej

2017-05-16 14:14:54
Informacja Wójta Gminy Godzianów o zamiarze realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi relacji Godzianów-Kawęczyn-Wola Drzewiecka-Płyćwia

2017-05-11 13:54:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku inwentarskiego - tuczarni w Lniśnie

2017-04-07 13:16:58
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej rozpatrującej konkurs ofert na realizację zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2017-03-23 14:10:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-03-22 11:57:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i biologiczną oczyszczalnią ścieków

2017-03-09 09:22:09
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Godzianów, w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego dla organizacji pozarzadowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

2017-02-17 10:11:46