Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej programu współpracy na rok 2019 Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2018-11-08 09:25:11
WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO OBROTU

2018-10-17 09:44:18
Obiweszczenie Starosty Skierniewickiego

2018-09-26 13:22:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

2018-09-26 09:40:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wyłożeniu projektu dokumentu: "Plan Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Gminy Godzianów na lata 2018 - 2022" wraz z "Prognozą Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Gminy Godzianów na lata 2018 - 2022"

2018-07-12 08:48:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wydniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego we wsi Godzianów na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia

2018-04-27 09:56:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów owydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -wieś Płyćwia, na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN 15 kV

2018-04-27 09:50:10
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia - Płyćwia

2018-04-06 09:46:38
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi relacji Godzianów-Kawęczyn-Wola Drzewiecka-Płyćwia

2018-04-05 09:34:59
Zarządzenie Wójta Gminy Godzianów w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-03-13 12:51:56
OBWIESZCZENIE RDOŚ w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów – Kawęczyn – Wola Drzewiecka – Płyćwia

2018-02-22 13:02:00
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku inwentarskiego-tuczarni w miejscowości Lnisno

2018-01-18 12:03:09
Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych w konkursach ofert

2018-01-05 11:59:25
OBWIESZCZENIE RDOŚ w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów – Kawęczyn – Wola Drzewiecka – Płyćwia

2018-01-04 16:11:08
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Godzianów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Przebudowa mostu w drodze, ul. Leśna w miejscowości Godzianów na rzece Pisi Zwierzynce (w km 32 + 439)”

2018-01-03 10:01:56
Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka – Płyćwia

2017-12-22 10:16:46
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Godzianów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia w Lniśnie

2017-12-07 08:56:15
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-„Przebudowa mostu w drodze, ul. Leśna w miejscowości Godzianów na rzece Pisi Zwierzynce (w km 32+ 439)”

2017-12-06 10:47:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nieskiego napięcia w Lniśnie

2017-11-21 12:47:34
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PPHU "GOMAK" Sp. z o.o. ul. Sportowa 23, 96-126 Godzianów

2017-11-17 13:19:20
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały dotyczącej programu współpracy na rok 2018 Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2017-11-09 09:51:23
O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na terenie obrębów gminy Godzianów

2017-10-24 10:58:50
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka – Płyćwia

2017-10-20 09:38:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2017-10-17 11:43:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lokali użytkowych

2017-10-12 11:43:55
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- „Rozbudowa budynku ubojni drobiu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na pomieszczenie produkcyjne i budowa oczyszczalni ścieków wraz ze zbiornikami i infrastrukturą towarzyszącą, jak również urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe” planowanego na działkach ewid. nr 609, 676, 585, 586, 587, 1211, 758/6, 768/1, 769/1, 758/7, 758/11, 758/10, 758/13, w miejscowości Godzianów, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie

2017-08-30 11:04:14
Sprostowanie dot. informacji z otwarcia ofert dot. usługi „Wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji zbiorczej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godzianów”

2017-07-06 08:56:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci wodociągowej

2017-05-16 14:14:54
Informacja Wójta Gminy Godzianów o zamiarze realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi relacji Godzianów-Kawęczyn-Wola Drzewiecka-Płyćwia

2017-05-11 13:54:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku inwentarskiego - tuczarni w Lniśnie

2017-04-07 13:16:58
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej rozpatrującej konkurs ofert na realizację zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2017-03-23 14:10:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-03-22 11:57:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i biologiczną oczyszczalnią ścieków

2017-03-09 09:22:09
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Godzianów, w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego dla organizacji pozarzadowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

2017-02-17 10:11:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i biologiczną oczyszczalnią ścieków

2017-02-13 12:40:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa stacji bazowej Telefonii Komórkowej sieć PLAY

2017-02-08 13:51:50
Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

2017-01-30 13:19:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć PLAY

2017-01-23 13:44:15
Ogłoszenie wyniku z drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Godzianów, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, stanowiącej własność Gminy Godzianów

2016-12-20 12:58:09
Zarządzenie Wójta Gminy Godzianów z dnia 15 grudnia 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Godzianów na lata 2017-2021"

2016-12-15 12:22:34
Zarządzenie Wójta Gminy Godzianów z dnia 13 grudnia 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017"

2016-12-14 12:56:35
Ogłoszenie wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Zapady, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, stanowiącej własność Gminy Godzianów

2016-12-07 11:58:07
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Godzianów w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Godzianów, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, stanowiącej własność Gminy Godzianów

2016-11-18 09:45:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa oczyszczalni ścieków GOMAK

2016-11-07 13:40:53
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Godzianów czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zapady, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, stanowiącej własność Gminy Godzianów

2016-11-02 12:03:31
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały dotyczącej programu współpracy na rok 2017 Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2016-11-02 11:01:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej

2016-11-02 10:49:13
Ogłoszenie wyników pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Godzianów, Gmina Godzianów

2016-10-18 13:35:44
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej

2016-10-06 11:23:51
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Godzianów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia - Zapady

2016-09-27 15:15:26