Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie finansowe zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2019-01-16 12:26:11
Ogłoszenie Wójta Gminy Godzianów w sprawie przeprowadzenia konultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Godzianów w przedmiocie projektów statutów sołectw

2019-01-14 07:37:31
Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

2019-01-03 15:07:42
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej programu współpracy na rok 2019 Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2018-11-26 09:34:10
WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO OBROTU

2018-10-17 09:44:18
Obiweszczenie Starosty Skierniewickiego

2018-09-26 13:22:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

2018-09-26 09:40:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wyłożeniu projektu dokumentu: "Plan Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Gminy Godzianów na lata 2018 - 2022" wraz z "Prognozą Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Gminy Godzianów na lata 2018 - 2022"

2018-07-12 08:48:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wydniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego we wsi Godzianów na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia

2018-04-27 09:56:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów owydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -wieś Płyćwia, na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN 15 kV

2018-04-27 09:50:10
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia - Płyćwia

2018-04-06 09:46:38
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi relacji Godzianów-Kawęczyn-Wola Drzewiecka-Płyćwia

2018-04-05 09:34:59
Zarządzenie Wójta Gminy Godzianów w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-03-13 12:51:56
OBWIESZCZENIE RDOŚ w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów – Kawęczyn – Wola Drzewiecka – Płyćwia

2018-02-22 13:02:00
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku inwentarskiego-tuczarni w miejscowości Lnisno

2018-01-18 12:03:09
Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych w konkursach ofert

2018-01-05 11:59:25
OBWIESZCZENIE RDOŚ w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów – Kawęczyn – Wola Drzewiecka – Płyćwia

2018-01-04 16:11:08
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Godzianów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Przebudowa mostu w drodze, ul. Leśna w miejscowości Godzianów na rzece Pisi Zwierzynce (w km 32 + 439)”

2018-01-03 10:01:56
Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka – Płyćwia

2017-12-22 10:16:46
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Godzianów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia w Lniśnie

2017-12-07 08:56:15
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-„Przebudowa mostu w drodze, ul. Leśna w miejscowości Godzianów na rzece Pisi Zwierzynce (w km 32+ 439)”

2017-12-06 10:47:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nieskiego napięcia w Lniśnie

2017-11-21 12:47:34
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PPHU "GOMAK" Sp. z o.o. ul. Sportowa 23, 96-126 Godzianów

2017-11-17 13:19:20
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały dotyczącej programu współpracy na rok 2018 Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2017-11-09 09:51:23
O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na terenie obrębów gminy Godzianów

2017-10-24 10:58:50
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka – Płyćwia

2017-10-20 09:38:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2017-10-17 11:43:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lokali użytkowych

2017-10-12 11:43:55
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- „Rozbudowa budynku ubojni drobiu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na pomieszczenie produkcyjne i budowa oczyszczalni ścieków wraz ze zbiornikami i infrastrukturą towarzyszącą, jak również urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe” planowanego na działkach ewid. nr 609, 676, 585, 586, 587, 1211, 758/6, 768/1, 769/1, 758/7, 758/11, 758/10, 758/13, w miejscowości Godzianów, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie

2017-08-30 11:04:14
Sprostowanie dot. informacji z otwarcia ofert dot. usługi „Wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji zbiorczej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godzianów”

2017-07-06 08:56:23