Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacje z otwarcia ofert dot. usługi „Wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji zbiorczej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godzianów”

2017-04-25 09:06:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku inwentarskiego - tuczarni w Lniśnie

2017-04-07 13:16:58
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej rozpatrującej konkurs ofert na realizację zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2017-03-23 14:10:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-03-22 11:57:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i biologiczną oczyszczalnią ścieków

2017-03-09 09:22:09
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Godzianów, w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego dla organizacji pozarzadowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

2017-02-17 10:11:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i biologiczną oczyszczalnią ścieków

2017-02-13 12:40:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa stacji bazowej Telefonii Komórkowej sieć PLAY

2017-02-08 13:51:50
Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

2017-01-30 13:19:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć PLAY

2017-01-23 13:44:15