Uchwała Nr XXIII/155/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2013 r... 

 
 

Uchwała Nr XXIII/155/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2013 roku, w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godzianów na rok 2013

Uchwała Nr XXIII/155/13

*************************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/156/13 rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2013 roku, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Godzianów na rok 2013

Uchwała Nr XXIII/156/13

*************************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/157/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2013 roku, w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubioegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwierzęcych i ich części na terenie gminy Godzianów

Uchwała Nr XXIII/157/13

*************************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/158/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2013 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/140/12 Rady Godzianów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godzianów".

Uchwała Nr XXIII/158/13

***********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/159/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2013 roku, w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIII/159/13

**********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/160/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2013 roku, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała Nr XXIII/160/13

***********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/161/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2013 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiazań na lata 2013-2024

Uchwała Nr XXIII/161/13

***********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/162/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok

Uchwała Nr XXIII/162/13

***********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/163/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2013 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry

Uchwała Nr XXIII/163/13

**********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/164/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2013 roku, zmieniająca uchwałę Nr XXI/141/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Uchwała Nr XXIII/164/13

**********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIV/165/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2013 roku, w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Uchwała Nr XXIV/165/13

**********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIV/166/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2013 roku, w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą "Jesteśmy zaradni" Nr WND-POKL.07.01.01-10-158/11 w ramach działania "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr XXIV/166/13

********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIV/167/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2013 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości połozonej we wsi Kawęczyn

Uchwała Nr XXIV/167/13

**********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIV/168/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2013 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXIV/168/13

********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/169/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie ustanowienia logo Gminy Godzianów

Uchwała Nr XXV/169/13

*******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/170/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie ustanowienia barw Gminy Godzianów oraz ustalenia zasad ich używania

Uchwała Nr XXV/170/13

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/171/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiacych fundusz sołecki

Uchwała Nr XXV/171/13

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/172/13 rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin

Uchwała Nr XXV/172/13

*******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/173/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów

Uchwała Nr XXV/173/13

*******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/174/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2013 roku,  w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godzianów"

Uchwała Nr XXV/174/13

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/175/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXV/175/13

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/176/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XXV/176/13

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/177/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci

Uchwała Nr XXV/177/13

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/178/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Godzianów na lata 2013-2017

Uchwała Nr XXV/178/13

***************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/179/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/161/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024

Uchwała Nr XXV/179/13

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXV/180/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXV/180/13

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVI/181/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 maja 2013 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie

Uchwała Nr XXVI/181/13

**************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVI/182/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 maja 2013 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/182/13

**************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVII/183/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2013 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Godzianów za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Uchwała Nr XVII/183/13

**************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVII/184/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2013 roku, w sprawie udzielenia absoluterium Wójtowi Gminy Godzianów za 2012 rok

Uchwała Nr XXVII/184/13

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVII/185/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2013 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzianowie

Uchwała Nr XXVII/185/13

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVII/186/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2013 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 300.000 zł.

Uchwała Nr XXVII/186/13

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVII/187/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2013 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/187/13

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVII/188/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2013 roku, w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia zasad jej poboru

Uchwała Nr XXVII/188/13

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVII/189/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 czerwca 2013 roku, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Skierniewicach z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XXVII/189/13

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVIII/190/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 sierpnia 2013 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/190/13

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIX/191/13 rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2013 roku, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Godzianów na lata 2013-2015

Uchwała Nr XXIX/191/13

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIX/192/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2013 roku,. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie Gminy Godzianów

Uchwała Nr XXIX/192/13

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIX/193/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2013 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zl.

Uchwała Nr XXIX/193/13

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIX/194/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2013 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXIX/194/13

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/195/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 października 2013 roku, w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Godzianów oraz zasad jego używania

Uchwała Nr XXX/195/13

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/196/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 października 2013 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚi GW w Łodzi w kwocie 129.080 zł.

Uchwała Nr XXX/196/13

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/197/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 października 2013 roku, w sprawie zaciągnięcia pozyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 50.825 zł.

Uchwała Nr XXX/197/13

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXX/198/13 Rady Gminy Godzianów w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXX/198/13

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXI/199/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2013 roku, w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi doprowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014"

Uchwała Nr XXXI/199/13

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXI/200/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2013 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/191/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w GminieGodzianów na lata 2013-2015

Uchwała Nr XXXI/200/13

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXI/201/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2013 roku, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXXI/201/13

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXI/202/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2013 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXXI/202/13

**************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXI/203/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2013 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/196/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 129,080 zł.

Uchwała Nr XXXI/203/13

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXI/204/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wkocie 50.825 zł.

Uchwała Nr XXXI/204/13

 ***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2013 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXXII/205/2013

 

Liczba odwiedzin : 1805
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2013-03-19 11:00:11
Czas publikacji: 2013-03-19 11:00:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak