Uchwała Nr XI/91/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2012 roku,... 

 
 

Uchwała Nr XI/91/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2012 roku, w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Godzianów na rok 2012

Uchwała Nr XI/91/12 (599 KB)

**********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XI/92/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2012 roku, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Godzianów na rok 2012

Uchwała Nr XI/92/12 (292 KB)

***********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XI/93/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2012 roku, w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą "Jesteśmy zaradni" Nr WND-POKL.07.01.01-10-158 /11 w ramach działania "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Uchwała Nr XI/93/12 (152 KB)

************************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XI/94/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024

Uchwała Nr XI/94/12 (1126 KB)

***********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XI/95/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2012 roku, w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Uchwała Nr XI/95/12 (1308 KB)

***********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XI/96/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2012 roku, w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Godzianów

 Uchwała Nr XI/96/12 (189 KB)

**********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/97/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 lutego 2012 roku, w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania szansą na sukces uczniów z Gminy Godzianow" o numerze konkursu POKL/I/9.01.02/ST/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XII/97/12 (189 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/98/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 lutego 2012 roku, w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra w miejscowości Godzianów

Uchwała Nr XII/98/12 (340 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/99/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 lutego 2012 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/94/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 stycznia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024

Uchwała Nr XII/99/12 (1122 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/100/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 lutego 2012 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XII/100/12 (847 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XII/101/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 lutego 2012 roku, w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niz określone w ustawie o dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 

Uchwała Nr XII/101/12 (386 KB)

********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIII/102/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 lutego 2012 roku, w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Skierniewicach

Uchwała Nr XIII/102/12 (212 KB)

*******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIII/103/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 lutego 2012 roku, w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydacie na ławnika

Uchwała Nr XIII/103/12 (194 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIII/104/12 Rady Gminy Godzianow z dnia 28 lutego 2012 roku, w sprawie przyjęcia przez Gminę Godzianów od Powiatu Skierniewickiego zadania publicznego w zakresie owiaty - prowadzenia Liceum im. 26 Pułku Artylerii Lekkiej

 Uchwała Nr XIII/104/12 (140 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIV/105/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2012 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/105/12 (448 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIV/106/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2012 roku, w sprawie wyboru ławnika sądowego w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Skierniewicach na kadencję 2012-2015

Uchwała Nr XIV/106/12 (127 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIV/107/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XIV/107/12 (91 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIV/108/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2012 roku, w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów

Uchwała Nr XIV/108/12 (433 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIV/109/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2012 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/101/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 lutego 2012 roku, w sprawie okreśelnia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż okrełone w ustawie o dziallności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała Nr XIV/109/12 (148 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIV/110/12 Rady Gminy Godzianów z dnia30 marca 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Uchwała Nr XIV/110/12 (100 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XV/111/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 kwietnia 2012 roku, w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Godzianowie

Uchwała Nr XV/111/12 (114 KB)

****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XV/112/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 kwietnia 2012 roku, w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Godzianów

Załącznik do uchwały do wglądu w Urzędzie Gminy

Uchwała Nr XV/112/12 (92 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XV/113/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 kwietnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania kosztów usuwania odpadów zawierających azbest dla osób fizycznych z terenu Gminy Godzianów

Uchwała Nr XV/113/12 (238 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XV/114/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 kwietnia 2012 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XV/114/12 (754 KB)

*******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XV/115/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 kwietnia 2012 roku, w sprawie przekształcenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Kultury w Godzianowie w instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godzianowie

Uchwała Nr XV/115/12 (655 KB)

*******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVI/116/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 6 czerwca 2012 roku, w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę parkingu w miejscowości Godzianów

Uchwała Nr XVI/116/12

*******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVI/117/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 6 czerwca 2012 roku,w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

 Uchwała Nr XVI/117/12

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVII/118/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Godzianów za rok 2011

Uchwała Nr VII/118/12

*******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr  XVII/119/ 12 Rady Gminy Godzianów  z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godzianów

Uchwała Nr XVII/119/12

*******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVII/120/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki w Godzianowie

Uchwała Nr XVII/120/12

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVII/121/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/121/12

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVII/122/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł. z tego na pokrycie planowanego deficytu budżetu kredyt w wysokości 1.099.396,04 zł. na spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich kredyt w wysokości 100.603,96 zł.

Uchwała Nr XVII/122/12

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVII/123/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 408.000 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2012 rok na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Remont stacji uzdatniania wody we Lniśnie".

Uchwała Nr XVII/123/12

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVII/124/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lipce Reymontowskie a Gminą Godzianów, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja inwestycji polegającej na przebudowie drogi Wola Drzewiecka - Płyćwia zlokalizowanej na terenie Gminy Lipce Reymontowskie i Gminy Godzianów.

Uchwała Nr XVII/124/12

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVII/125/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Skierniewickim a Gminą Godzianów, którego przedmiotem jest przekazanie przez Powiat Skierniewicki do prowadzenia Gminie Godzianów zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej Liceum Ogólnokształcącego im. 26 Pułku Artylerii lekkiej w Godzianowie

Uchwała Nr XVII/125/12

**************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/126/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 sierpnia 2012 roku, w sprawie podziału Gminy Godzianów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XVIII/126/12

*************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 sierpnia 2012 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/127/12

**************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 sierpnia 2012 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie do 55.417,00 zł.

Uchwała Nr XVIII/128/12

*************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/129/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 sierpnia 2012 roku, w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Godzianów

Uchwała Nr XVIII/129/12

*************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 sierpnia 2012 roku, w sprawie dopłat dla odbiorcow usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez Gminę Godzianów na terenie gminy Godzianów

Uchwała Nr XVIII/130/12

**************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/131/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 sierpnia 2012 roku, w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. 26 Pułku Artylerii Lekkiej w Godzianowie w Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie, ul. Sportowa 4, 96-126 Godzianów

 Uchwała Nr XIX/131/12

*************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/132/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 sierpnia 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XIX/132/12

*************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/133/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 sierpnia 2012 roku, w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych

Uchwała Nr XIX/133/12

************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/134/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 sierpnia 2012 roku, w sprawie rozpatrzenia wniosku Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o powołanie biegłego z zakresu budownictwa

Uchwała Nr XIX/134/12

*************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XIX/135/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 sierpnia 2012 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/122/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł.

Uchwała Nr XIX/135/12

************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XX/136/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 sierpnia 2012 roku, w sprawie podziału Gminy Godzianów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XX/136/12

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XX/137/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 października 2012 roku, w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Godzianów

 Uchwała Nr XX/137/12

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XX/138/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 października 2012 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XX/138/12

***********************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/139/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2012 roku, w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2012

Uchwała Nr XXI/139/12

************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/140/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2012 roku, w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godzianów"

Uchwała Nr XXI/140/12

*************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/141/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres kolejnych trzech lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Uchwała Nr XXI/141/12

*************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/142/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2012 roku, w sprawie obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XX/142/12

************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/143/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2012 roku, w sprawie obniżenia kwoty stanowiacej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy

Uchwała Nr XXI/143/12

**************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/144/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2012 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/144/12

**************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/145/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2012 roku, w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXI/145/12

***************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/146/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2012 roku, w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Uchwała Nr XXI/146/12

****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/147/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2012 roku, w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości w miejscowości Godzianów.

Uchwała Nr XXI/147/12

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/148/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/148/12

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/149/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok w Gminie Godzianów

Uchwała Nr XXII/149/12

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/150/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXII/150/12

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/151/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 grudnia 2012 roku,  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XXII/151/12

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/152/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomosci, na których zamieszkują mieszkańcy i stawki tej opłaty na terenie gminy Godzianów

Uchwała Nr XXII/152/12

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/153/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXII/153/12

*******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXII/154/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze gminy Godzianów

Uchwała Nr XXII/154/12

 

Liczba odwiedzin : 1067
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2012-03-12 11:49:54
Czas publikacji: 2012-03-12 11:49:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak