Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2011 roku... 

 
 

Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Godzianów na rok 2011

uchwała Nr IV/17/11 (539 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2011 roku, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Godzianów na rok 2011

Uchwała Nr IV/18/11 (275 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2011 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na 2011-2014.

 Uchwała Nr IV/19/11 (1171 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr IV/20/11 (1704 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2011 roku, w sprawie udzie;enia dotacji celowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie gmin Powiatu Skierniewickiego.

 Uchwała Nr IV/21/11 (114 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2011 roku, w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/165/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów pomiędzy Gminą Godzianów a Państwem Janem i Teresą Mozga z przeznaczeniem na boisko sportowe w miejscowości Godzianów.

Uchwała Nr IV/22/11 (96 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 marca 2011 roku, w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia obięcia Urzędu przez Wójta Gminy Godzianów.

Uchwała Nr V/23/2011 (87 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 marca 2011 roku, w sprawie uchylenia uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.

Uchwała Nr V/24/2011 (92 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 marca 2011 roku,  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr V/25/2011 (369 KB)

********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 marca 2011 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi w miejscowości Godzianów o wprowadzeniu ulic.

Uchwała Nr V/26/2011 (310 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 marca 2011 roku, w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności  publicznej.

Uchwała Nr V/27/2011 (268 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 marca 2011 roku, w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Godzianowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr V/28/2011 (354 KB)

********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 marca 2011 roku, w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr V/29/2011 (44 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 marca 2011 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr V/30/2011 (804 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 marca 2011 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Godzianów.

Uchwała Nr V/31/2011 (633 KB)

*********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 marca 2011 roku, w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr V/32/2011 (197 KB)

********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 marca 2011 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/11 rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2011 roku, mw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2011-2014.

Uchwała Nr V/33/2011 (1269 KB)

********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 maja 2011 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów pomiędzy Gminą Godzianów a Panem Andrzejem Szelągiem z przeznaczeniem na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w miejscowości Lnisno.

Uchwała Nr VI/34/2011 (118 KB)

********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 maja 2011 roku, w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą "Jesteśmy zaradni" Nr WND-POKL.07.01.01-10-158/11 w ramach działania "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr VI/35/2011 (109 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 maja 2011 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr VI/36/2011 (687 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 maja 2011 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2011-2014

Uchwała Nr VI/37/2011 (940 KB)

******************************************************************************************************************************************

 Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 16 czerwca 2011 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010

Uchwała Nr VII/38/11 (85 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VII/39/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 16 czerwca 2011 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010

Uchwała Nr VII/39/11 (84 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 16 czerwca 2011 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godzianow

 Uchwała Nr VII/40/11 (86 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 16 czerwca 2011 roku, w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Godzianow z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2011 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2011-2014.

Uchwała Nr VII/41/11 (77 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VII/42/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 16 czerwca 2011 roku, w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Godzianów

 Uchwała Nr VII/42/11 (116 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 16 czerwca 2011 roku, w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez Gminę Godzianów na terenie gminy Godzianow

Uchwała Nr VII/43/11 (85 KB)

******************************************************************************************************************************************

uchwała Nr VII/44/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 16 czerwca 2011 roku, w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr VII/44/11 (155 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 16 czerwca 2011 roku, w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku

Uchwała Nr VII/45/11 (1306 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VII/46/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 16 czerwca 2011 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

 Uchwała Nr VII/46/11 (215 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2011 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/47/11 (749 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2011 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr VIII/48/11 (147 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2011 roku, w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych

Uchwała Nr VIII/49/11 (115 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2011 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/162/2010 rady Gminy Godzianów z dnia 30 września 2010 roku, w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Godzianów

Uchwała Nr VIII/50/11 (130 KB)

 *****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2011 roku, w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę stadionu w miejscowości Godzianów

Uchwała Nr VIII/51/11 (235 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/52/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2011-2014

Uchwała Nr IX/52/11 (1086 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/53/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr IX/53/11 (977 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/54/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 382.000 zł. na pokrycie deficytu budżetowego

Uchwała Nr IX/54/11 (79 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/55/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia dzialalności pożytku publicznego a rok 2012".

Uchwała Nr IX/55/11 (872 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr IX/56/11 (136 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/57/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych

Uchwała Nr IX/57/11 (133 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/58/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gminnej w celu budowy sieci telekomunikacyjnej

Uchwała Nr IX/58/11 (153 KB)

*******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/59/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie regulaminu utrzymania czystościu i porządku na terenie gminy Godzianów

Uchwała Nr IX/59/11 (1249 KB)

*******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/60/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Godzianów".

Uchwała Nr IX/60/11 (119 KB)

********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/61/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

Uchwała Nr IX/61/11 (395 KB)

********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/62/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

Uchwała Nr IX/62/11 (323 KB)

********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/63/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

Uchwała Nr IX/63/11 (474 KB)

********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/64/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

Uchwała Nr IX/64/11 (387 KB)

********************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/65/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

Uchwała Nr IX/65/11 (323 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/66/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

Uchwała Nr IX/66/11 (487 KB)

******************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/67/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

Uchwała Nr IX/67/11 (307 KB)

*****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/68/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

Uchwała Nr IX/68/11 (449 KB)

****************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/69/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

Uchwała Nr IX/69/11 (533 KB)

***************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/70/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

 Uchwała Nr IX/70/11 (297 KB)

***************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/71/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

Uchwała Nr IX/71/11 (361 KB)

***************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/72/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

Uchwała Nr IX/72/11 (425 KB)

**************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/73/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

Uchwała Nr IX/73/11 (108 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/74/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

Uchwała Nr IX/74/11 (316 KB)

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/75/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Godzianowie

Uchwała Nr IX/75/11 (125 KB)

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/76/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr IX/76/11 (100 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/77/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy

 Uchwała Nr IX/77/11 (98 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/78/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IX/78/11 (149 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/79/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie podatku od srodków transportowych

Uchwała Nr IX/79/11 (523 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/80/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr IX/80/11 (877 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/81/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny

uchwała Nr IX/81/11 (733 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/82/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr IX/82/11 (509 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr IX/83/11 Rady Gminy Godzianow z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr IX/83/11 (208 KB)

 ***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr X/84/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok w Gminie Godzianów

Uchwała Nr X/84/11 (803 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr X/85/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016

Uchwała Nr X/85/11 (1097 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr X/86/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie określenia wymagań, jakie powinni  spełniać przedsiębiorcy ubiegający sią o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Godzianów

  Uchwała Nr X/86/11 (358 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr X/87/11 (216 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudni 2011 roku, w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie gmin Powiatu Skierniewickiego

Uchwała Nr X/88/11 (127 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/58/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gminnej w celu budowy sieci telekomunikacyjnej

Uchwała Nr X/89/11 (116 KB)

************************************************************************************************************************************

uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Godzianow z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr X/90/11 (551 KB)

 

 

Liczba odwiedzin : 1129
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2011-02-07 08:33:41
Czas publikacji: 2011-02-07 08:33:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak