Uchwała Nr XXXII/134/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 stycznia 2010 r... 

 
 

Uchwała Nr XXXII/134/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 stycznia 2010 roku, w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

Uchwała Nr XXXII/134/2010

**************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXII/135/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 stycznia 2010r oku, w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 dla Wójta Gminy Godzianów

Uchwała Nr XXXII/135/2010

**************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXII/136/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 stycznia 2010 roku, w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XXXI/133/09 rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2009 roku, w sprawie zamiaru likwidacji Domu Kultury w Godzianowie

Uchwała Nr XXXII/136/2010

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXII/137/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 stycznia 2010roku, w sprawie udzielenia pomocy fi8nansowej Powiatowi Skierniewickiemu na realizację inwestycji przy drodze powiatowej w miescowości Godzianów i Byczki

Uchwała Nr XXXII/137/2010

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXII/138/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 stycznia 2010 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry

Uchwała Nr XXXII/138/2010

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXII/139 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 stycznia 2010 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Lnisno

Uchwała Nr XXXII/139/2010

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIII/140/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok w Gminie Godzianów

Uchwała Nr XXXIII/140/10 (720 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIII/141/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

 Uchwała Nr XXXIII/141/10 (1177 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIII/142/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXXIII/142/10 (63 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIII/143/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXIII/143/10 (52 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIV/144/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 kwietnia 2010 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godzianów za 2009 rok

Uchwała Nr XXXIV/144/10 (98 KB)

*************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIV/145/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 kwietnia 2010 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIV/145/10 (1120 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIV/146/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 kwietnia 2010 roku, w sprawie zatwierdzenia projektu nad nazwą "Małymi kroczkami budujemy lepszą przyszłość" Nr konkursu POKL/II/9.1.2/09 w ramach działania "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr XXXIV.146.10 (96 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXV/147/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 maja 2010 roku, w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXIII/140/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok w Gminie Godzianów

Uchwała Nr XXXV/147/10 (219 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXV/148/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 maja 2010 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXXV/148/10 (302 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXV/149/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 maja 2010 roku, w sprawie zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 130,000 zł. na pokrycie deficytu budżetowego

Uchwała Nr XXXV/149/10 (49 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVI/150/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVI/150/10 (490 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVIII/151/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2010 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

 Uchwała Nr XXXVIII/151/10 (796 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVIII/152/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2010 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godzianów za I półrocze.

XXXVIII/152/10 (90 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVIII/153/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2010 roku, w sprawie powołania gminnej instytucji kultury o nazwie "Gminna Biblioteka Publiczna w Godzianowie".

Uchwała Nr XXXVIII/153/10 (777 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVIII/154/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2010 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Godzianów działek z przeznaczeniem na boisko sportowe w miejscowości Godzianów

Uchwała Nr XXXVIII/154/10 (76 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIX/155/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 13 września 2010 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIX/155/10 (1467 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIX/156/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 13 września 2010 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXXIX/156/10 (66 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIX/157/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 13 września 2010 roku,  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 550,000 zł. na pokrycie deficytu budżetowego

Uchwała Nr XXXIX/157/10 (54 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIX/158/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 13 września 2010 roku, w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/152/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Godzianów za I półrocze.

Uchwała Nr XXXIX/158/10 (49 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIX/159/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 13 września 2010 roku, w sprawie okreśelnia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Godzianów oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze

Uchwała Nr XXXIX/159/10 (115 KB)

**********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIX/160/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 13 września 2010 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Godzianów działki z przeznaczeniem na boisko sportowe w miejscowości Godzianów

Uchwała Nr XXXIX/160/10 (75 KB)

**********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XL/161/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 września 2010 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XL/161/10 (963 KB)

**********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XL/162/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 września 2010 roku, w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Godzianów

Uchwała Nr XL/162/10 (283 KB)

**********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XL/163/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 września 2010 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informavyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała Nr XL/163/10 (484 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XL/164/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 września 2010 roku, w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXIII/152/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XL/164/10 (70 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XLI/165/10 rady Gminy Godzianów z dnia 5 listopada 2010 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów pomiędzy Gminą Godzianów a Państwem Janem i Teresą Mozga z przeznaczeniem na boisko sportowe w miejscowości Godzianów

Uchwała Nr XL/165/10 (113 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XLI/166/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 lisop[ada 2010 roku w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Uchwała Nr XL/166/10 (94 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XLI/167/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XL/167/10 (866 KB)

************************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XLII/168/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 10 listopada 2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w w kwocie 100.000 zł. na pokrycie deficytu budżetowego

Uchwała Nr XL/168/10 (50 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2010 roku, w sprawie wyboru Pzewodniczącej Rady Gminy Godzianów

Uchwała Nr I.1.2010 (97 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2010 roku, w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Godzianów

Uchwała Nr I.2.2010 (76 KB)

**********************************************************************************************************************************

Uchwał Nr I/3/2010 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2010 roku, w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I.3.2010 (89 KB)

**********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2010 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I.4.2010 (85 KB)

**********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2010 roku, w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Budżetu i Finansów

Uchwała Nr I.5.2010 (99 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr I/6/2010 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2010 roku, w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

Uchwała Nr I.6.2010 (103 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr I/7/2010 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2010 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr I.7.2010 (380 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr II/8/2010 RadyGminy Godzianow z dnia 6 grudnia 2010 roku, w sprawie stwierdzenia objęcia Urzędu przez Wójta Gminy Godzianów

Uchwała Nr II.8.2010 (89 KB)

***********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Godzianów z dnia 6 grudnia 2010 roku, w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr II.9.2010 (91 KB)

**********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok w Gminie Godzianów

Uchwała Nr III/10/10 (813 KB)

********************************************************************************************************************************

Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/82/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Godzianów do Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - "GNIAZDO"

Uchwała Nr III/11/10 (105 KB)

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie prezyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.

Uchwała Nr III/12/10 (441 KB)

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr III/13/10 rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie ustalenia trybu i zasad wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Uchwała Nr III/13/10 (149 KB)

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.

 Uchwała Nr III/14/10 (118 KB)

*******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr III/15/10 (454 KB)

******************************************************************************************************************************

Uchwała Nr III/16/10 rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr III/16/10 (836 KB)

 

Liczba odwiedzin : 1238
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2010-03-16 15:11:50
Czas publikacji: 2010-03-16 15:11:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak