Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wyłożeniu projektu dokumentu: "Plan Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Gminy Godzianów na lata 2018 - 2022" wraz z "Prognozą Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Gminy Godzianów na lata 2018 - 2022" 

 

 

Godzianów, 12.07.2018 r.

GRZP.271.9.2018

 

Obwieszczenie

 

Wójt Gminy Godzianów zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godzianów na lata 2018 - 2022” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godzianów na lata 2018 – 2022”

 

 

Działając zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017, poz. 1405 t.j.), podaje się informację o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godzianów na lata 2018 – 2022 oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godzianów na lata 2018 – 2022

 

Z projektem dokumentów można zapoznać się w Urzędzie Gminy Godzianów, ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów w pokoju nr 18 w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku (od 730 do 1530).

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@godzianow.pl. Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 01.08.2018 r. (21 dni). Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi i wniosków jest Wójt Gminy Godzianów.

 

 

 

 

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Godzianów

                                                                                                                                                                       / - /

                                                                                                                                                               Zdzisław Tuleja

 

Załączniki

formularz zglaszania uwag Godzianów.docx

Data: 2018-07-12 08:48:26 Rozmiar: 20.06k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 78
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Leśniewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Leśniewicz
Czas wytworzenia: 2018-07-12 08:48:26
Czas publikacji: 2018-07-12 08:48:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak