Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wydniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego we wsi Godzianów na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 

 

 

Godzianów dnia: 27.04.2018 r.

WÓJT  GMINY  GODZIANÓW

ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

powiat skierniewicki, woj. łódzkie

 

 

GRZP.6733.2.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  Gminy  Godzianów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r,. poz. 1073), oraz art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1257),

 

zawiadamiam

 

że w dniu 27 kwietnia 2018 r. z wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5, 96 – 300 Żyrardów została  wydana decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Godzianów, działki nr 632/2, 634/2, 636/2, 637/3, 639/4  na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia.

 

              Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy zainteresowani mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Godzianowie, w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój nr 11 w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

             Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                           W Ó J T

                                                                                 /-/ Zdzisław Tuleja

 

Liczba odwiedzin : 95
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Rzeźnikowski Józef
Czas wytworzenia: 2018-04-27 09:56:45
Czas publikacji: 2018-04-27 09:56:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak