Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów owydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -wieś Płyćwia, na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN 15 kV 

 

 

Godzianów dnia: 27.04.2018 r.

WÓJT  GMINY  GODZIANÓW

ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

powiat skierniewicki, woj. łódzkie

 

 

GRZP.6733.1.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  Gminy  Godzianów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r,. poz. 1073), oraz art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1257),

 

zawiadamiam

 

że w dniu 27 kwietnia 2018 r. z wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5, 96 – 300 Żyrardów została  wydana decyzja Nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Płyćwia, działki nr 186, 188/2, 188/3, 332/1, 772, 332/2, 333, 385, 386  na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN 15kV

 

              Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy zainteresowani mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Godzianowie, w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój nr 11 w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

             Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                           W Ó J T

                                                                                 /-/ Zdzisław Tuleja

 

Liczba odwiedzin : 97
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Rzeźnikowski Józef
Czas wytworzenia: 2018-04-27 09:50:10
Czas publikacji: 2018-04-27 09:50:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak