O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia - Płyćwia 

 

 

                                                                               Godzianów dnia: 05.04.2018 r.

WÓJT  GMINY  GODZIANÓW

ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

powiat skierniewicki, woj. łódzkie

 

GRZP.6733.1.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  Gminy  Godzianów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                 Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami),oraz  art. 49, art. 61, § 1 i 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami),                                                                                                                                                  

 

zawiadamiam

 

że w dniu 5 kwietnia 2018 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5, 96 – 300 Żyrardów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Płyćwia, działki nr 186, 188/2, 188/3, 332/1, 772, 332/2, 333, 385, 386 na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN 15kV.

 

              Dokumentacja dotycząca ww. wniosku znajduje się w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Godzianowie, pokój nr 11 w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

             Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                           W Ó J T

                                                                               /-/ Zdzisław  Tuleja

 

Liczba odwiedzin : 110
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Rzeźnikowski Józef
Czas wytworzenia: 2018-04-06 09:46:38
Czas publikacji: 2018-04-06 09:46:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak