Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku inwentarskiego-tuczarni w miejscowości Lnisno  

 

 

WÓJT  GMINY  GODZIANÓW                                                                                                                     Godzianów dnia: 18.01.2018 r.    

ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

pow. skierniewicki, woj. łódzkie

 

                         

Znak sprawy: GRZP.6220.1.2017.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                   Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 21257), w związku z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405),

 

zawiadamiam

 

że z wniosku Pana Bogusława Śmieszka, zam. Lnisno 61, 96 – 126 Godzianów, została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym, o łącznej obsadzie 231 DJP planowanego na działce ewid. nr 66, w miejscowości Lnisno, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie.

 

             Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy – uzgodnienia, opinie, zainteresowani mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Godzianowie, pokój    nr 11 w godzinach urzędowania.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                     W Ó J T      

                                                                            /-/  Zdzisław  Tuleja

 

Liczba odwiedzin : 136
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Rzeźnikowski Józef
Czas wytworzenia: 2018-01-18 12:03:09
Czas publikacji: 2018-01-18 12:03:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak